Osa 13

Useampi näkymä

Tähän mennessä toteuttamamme graafiset käyttöliittymät ovat sisältäneet aina yhden näkymän. Tutustutaan seuraavaksi useampia näkymiä sisältäviin käyttöliittymiin.

Yleisesti ottaen näkymät luodaan Scene-olion avulla, joiden välillä siirtyminen tapahtuu sovellukseen kytkettyjen tapahtumien avulla. Alla olevassa esimerkissä on luotu kaksi erillistä Scene-oliota, joista kummallakin on oma sisältö sekä sisältöön liittyvä tapahtuma. Alla Scene-olioihin ei ole erikseen liitetty käyttöliittymän asetteluun käytettyä komponenttia (esim. BorderPane), vaan kummassakin Scene-oliossa on täsmälleen yksi käyttöliittymäkomponentti.

package sovellus;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.stage.Stage;

public class EdesTakaisinSovellus extends Application {

 @Override
 public void start(Stage ikkuna) {

   Button edes = new Button("Edes ..");
   Button takaisin = new Button(".. takaisin.");

   Scene eka = new Scene(edes);
   Scene toka = new Scene(takaisin);

   edes.setOnAction((event) -> {
     ikkuna.setScene(toka);
   });

   takaisin.setOnAction((event) -> {
     ikkuna.setScene(eka);
   });

   ikkuna.setScene(eka);
   ikkuna.show();
 }

 public static void main(String[] args) {
   launch(EdesTakaisinSovellus.class);
 }
}

Edellä olevan sovelluksen käynnistäminen luo käyttöliittymän, jossa siirtyminen näkymästä toiseen onnistuu nappia painamalla.

Loading

Oma asettelu jokaista näkymää varten

Tutustutaan seuraavaksi kaksi erillistä näkymää sisältävään esimerkkiin. Ensimmäisessä näkymässä käyttäjää pyydetään syöttämään salasana. Jos käyttäjä kirjoittaa väärän salasanan, väärästä salasanasta ilmoitetaan. Jos käyttäjä kirjoittaa oikean salasanan, ohjelma vaihtaa seuraavaan näkymään. Ohjelman toiminta on seuraavanlainen.

Näkymien välillä vaihtaminen tapahtuu kuten edellisessä esimerkissä. Konkreettinen vaihtotapahtuma on määritelty kirjautumisnappiin. Nappia painettaessa ohjelma tarkastaa salasanakenttään kirjoitetun salasanan — tässä toivotaan, että käyttäjä kirjoittaa "salasana". Jos salasana on oikein, ikkunan näyttämä näkymä vaihdetaan. Esimerkissämme näkymä sisältää vain tekstin "Tervetuloa, tästä se alkaa!".

package sovellus;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.geometry.Pos;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.PasswordField;
import javafx.scene.layout.GridPane;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;

public class SalattuSovellus extends Application {

 @Override
 public void start(Stage ikkuna) throws Exception {

   // 1. Luodaan salasanan kysymiseen käytetty näkymä

   // 1.1 luodaan käytettävät komponentit
   Label ohjeteksti = new Label("Kirjoita salasana ja paina kirjaudu");
   PasswordField salasanakentta = new PasswordField();
   Button aloitusnappi = new Button("Kirjaudu");
   Label virheteksti = new Label("");

   // 1.2 luodaan asettelu ja lisätään komponentit siihen
   GridPane asettelu = new GridPane();

   asettelu.add(ohjeteksti, 0, 0);
   asettelu.add(salasanakentta, 0, 1);
   asettelu.add(aloitusnappi, 0, 2);
   asettelu.add(virheteksti, 0, 3);

   // 1.3 tyylitellään asettelua
   asettelu.setPrefSize(300, 180);
   asettelu.setAlignment(Pos.CENTER);
   asettelu.setVgap(10);
   asettelu.setHgap(10);
   asettelu.setPadding(new Insets(20, 20, 20, 20));

   // 1.4 luodaan itse näkymä ja asetetaan asettelu siihen
   Scene salasanaNakyma = new Scene(asettelu);


   // 2. Luodaan tervetuloa-tekstin näyttämiseen käytetty näkymä
   Label tervetuloaTeksti = new Label("Tervetuloa, tästä se alkaa!");

   StackPane tervetuloaAsettelu = new StackPane();
   tervetuloaAsettelu.setPrefSize(300, 180);
   tervetuloaAsettelu.getChildren().add(tervetuloaTeksti);
   tervetuloaAsettelu.setAlignment(Pos.CENTER);

   Scene tervetuloaNakyma = new Scene(tervetuloaAsettelu);


   // 3. Lisätään salasanaruudun nappiin tapahtumankäsittelijä
   //  näkymää vaihdetaan jos salasana on oikein
   aloitusnappi.setOnAction((event) -> {
     if (!salasanakentta.getText().trim().equals("salasana")) {
       virheteksti.setText("Tuntematon salasana!");
       return;
     }

     ikkuna.setScene(tervetuloaNakyma);
   });

   ikkuna.setScene(salasanaNakyma);
   ikkuna.show();
 }

 public static void main(String[] args) {
   launch(SalattuSovellus.class);
 }
}

Esimerkissä on hyödynnetty sekä GridPanen että StackPanen asettelussa niiden tarjoamia setPrefSize ja setAlignment-metodeja. Metodilla setPrefSize annetaan asettelulle toivottu koko, ja metodilla setAlignment kerrotaan miten asettelun sisältö tulee ryhmittää. Parametrilla Pos.CENTER toivotaan asettelua näkymän keskelle.

Loading

Sama pääasettelu näkymillä

Riippuen sovelluksen käyttötarpeesta, joskus sovellukselle halutaan pysyvä näkymä, jonka osia vaihdetaan tarvittaessa. Jonkinlaisen valikon tarjoavat ohjelmat toimivat tyypillisesti tällä tavalla.

Alla olevassa esimerkissä on luotu sovellus, joka sisältää päävalikon sekä vaihtuvasisältöisen alueen. Vaihtuvasisältöisen alueen sisältö vaihtuu päävalikon nappeja painamalla.

package sovellus;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.geometry.Pos;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.BorderPane;
import javafx.scene.layout.HBox;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;

public class EsimerkkiSovellus extends Application {

  @Override
  public void start(Stage ikkuna) throws Exception {

    // 1. Luodaan päätason asettelu
    BorderPane asettelu = new BorderPane();

    // 1.1. Luodaan päätason asettelun valikko
    HBox valikko = new HBox();
    valikko.setPadding(new Insets(20, 20, 20, 20));
    valikko.setSpacing(10);

    // 1.2. Luodaan valikon napit
    Button eka = new Button("Eka");
    Button toka = new Button("Toka");

    // 1.3. Lisätään napit valikkoon
    valikko.getChildren().addAll(eka, toka);

    asettelu.setTop(valikko);


    // 2. Luodaan alinäkymät ja kytketään ne valikon nappeihin
    // 2.1. Luodaan alinäkymät -- tässä asettelut
    StackPane ekaAsettelu = luoNakyma("Eka näkymä!");
    StackPane tokaAsettelu = luoNakyma("Toka näkymä!");

    // 2.2. Liitetään alinäkymät nappeihin. Napin painaminen vaihtaa alinäkymää.
    eka.setOnAction((event) -> asettelu.setCenter(ekaAsettelu));
    toka.setOnAction((event) -> asettelu.setCenter(tokaAsettelu));

    // 2.3. Näytetään aluksi ekaAsettelu
    asettelu.setCenter(ekaAsettelu);


    // 3. Luodaan päänäkymä ja asetetaan päätason asettelu siihen
    Scene nakyma = new Scene(asettelu);


    // 4. Näytetään sovellus
    ikkuna.setScene(nakyma);
    ikkuna.show();
  }

  private StackPane luoNakyma(String teksti) {

    StackPane asettelu = new StackPane();
    asettelu.setPrefSize(300, 180);
    asettelu.getChildren().add(new Label(teksti));
    asettelu.setAlignment(Pos.CENTER);

    return asettelu;
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(EsimerkkiSovellus.class);
  }
}

Sovellus toimii seuraavalla tavalla:

Sovellus, joka sisältää valikon. Valikossa olevia nappeja painamalla voidaan vaihtaa sovelluksessa näkyvää sisältöä.
Loading

Sovelluslogiikan ja käyttöliittymälogiikan eriyttäminen

Sovelluslogiikan (esimerkiksi ristinollan rivien tarkastamiseen tai vuorojen ylläpitoon liittyvä toiminnallisuus) ja käyttöliittymän pitäminen samassa luokassa tai samoissa luokissa on yleisesti ottaen huono asia. Se vaikeuttaa ohjelman testaamista ja muokkaamista huomattavasti ja tekee lähdekoodista myös vaikeammin luettavaa. Motto "Jokaisella luokalla pitäisi olla vain yksi selkeä vastuu" pätee hyvin tässäkin.

Tarkastellaan sovelluslogiikan erottamista käyttöliittymälogiikasta. Oletetaan, että käytössämme on seuraavan rajapinnan toteuttava olio ja haluamme toteuttaa käyttöliittymän henkilöiden tallentamiseen.

public interface Henkilovarasto {
  void talleta(Henkilo henkilo);
  Henkilo hae(String henkilotunnus);

  void poista(Henkilo henkilo);
  void poista(String henkilotunnus);
  void poistaKaikki();

  Collection<Henkilo> haeKaikki();
}

Käyttöliittymää toteutettaessa hyvä aloitustapa on ensin käyttöliittymän piirtäminen, jota seuraa sopivien käyttöliittymäkomponenttien lisääminen käyttöliittymään. Henkilöiden tallennuksessa tarvitsemme kentät nimelle ja henkilötunnukselle sekä napin jolla henkilö voidaan lisätä. Käytetään luokkaa TextField nimen ja henkilötunnuksen syöttämiseen ja luokkaa Button napin toteuttamiseen. Luodaan käyttöliittymään lisäksi käyttöliittymän toiminnallisuutta selventävät Label-tyyppiset selitystekstit.

Käytetään käyttöliittymän asetteluun GridPane-asettelijaa. Rivejä käyttöliittymässä on 3, sarakkeita 2. Lisätään tapahtumien käsittelytoiminnallisuus myöhemmin. Käyttöliittymän alustusmetodi näyttää seuraavalta.

@Override
public void start(Stage ikkuna) {

  Label nimiTeksti = new Label("Nimi: ");
  TextField nimiKentta = new TextField();
  Label hetuTeksti = new Label("Hetu: ");
  TextField hetuKentta = new TextField();

  Button lisaaNappi = new Button("Lisää henkilö!");

  GridPane komponenttiryhma = new GridPane();
  komponenttiryhma.add(nimiTeksti, 0, 0);
  komponenttiryhma.add(nimiKentta, 1, 0);
  komponenttiryhma.add(hetuTeksti, 0, 1);
  komponenttiryhma.add(hetuKentta, 1, 1);
  komponenttiryhma.add(lisaaNappi, 1, 2);

  // tyylittelyä: lisätään tyhjää tilaa reunoille ym
  komponenttiryhma.setHgap(10);
  komponenttiryhma.setVgap(10);
  komponenttiryhma.setPadding(new Insets(10, 10, 10, 10));

  Scene nakyma = new Scene(komponenttiryhma);

  ikkuna.setScene(nakyma);
  ikkuna.show();
}
Kaksi tekstikenttää sekä nappi, jossa on teksti 'Kopioi'.

Luodaan seuraavaksi ohjelmaan ActionEvent-rajapinnan toteuttava olio, joka lisää kenttien arvot Henkilovarasto-rajapinnalle.

@Override
public void start(Stage ikkuna) {
  // ...

  lisaaNappi.setOnAction((event) -> {
    henkilovarasto.talleta(new Henkilo(nimiTeksti.getText(), hetuTeksti.getText());
  });
  // ...
}

Mutta. Mistä saamme konkreettisen Henkilovarasto-olion? Se luodaan esimerkiksi start-metodin alussa. Alla annettuna koko sovelluksen runko.

// pakkaus

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.layout.GridPane;
import javafx.stage.Stage;

public class HenkiloSovellus extends Application {

  @Override
  public void start(Stage ikkuna) {
    Henkilovarasto henkilovarasto = new OmaHenkilovarasto();

    Label nimiTeksti = new Label("Nimi: ");
    TextField nimiKentta = new TextField();
    Label hetuTeksti = new Label("Hetu: ");
    TextField hetuKentta = new TextField();

    Button lisaaNappi = new Button("Lisää henkilö!");
    lisaaNappi.setOnAction((event) -> {
      Henkilo lisattava = new Henkilo(nimiTeksti.getText(), hetuTeksti.getText());
      henkilovarasto.talleta(new Henkilo(lisattava);
    });

    GridPane komponenttiryhma = new GridPane();
    komponenttiryhma.add(nimiTeksti, 0, 0);
    komponenttiryhma.add(nimiKentta, 1, 0);
    komponenttiryhma.add(hetuTeksti, 0, 1);
    komponenttiryhma.add(hetuKentta, 1, 1);
    komponenttiryhma.add(lisaaNappi, 1, 2);

    // tyylittelyä: lisätään tyhjää tilaa reunoille ym
    komponenttiryhma.setHgap(10);
    komponenttiryhma.setVgap(10);
    komponenttiryhma.setPadding(new Insets(10, 10, 10, 10));

    Scene nakyma = new Scene(komponenttiryhma);

    ikkuna.setScene(nakyma);
    ikkuna.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(HenkiloSovellus.class);
  }
}

Hieman suurempi sovellus: Sanaston harjoittelua

Hahmotellaan vieraiden sanojen harjoitteluun tarkoitettua sovellusta. Sovellus tarjoaa käyttäjälle kaksi toimintoa: sanojen ja niiden käännösten syöttämisen sekä harjoittelun. Luodaan sovellusta varten neljä erillistä luokkaa: ensimmäinen luokka tarjoaa sovelluksen ydinlogiikkatoiminnallisuuden eli sanakirjan ylläpidon, toinen ja kolmas luokka sisältävät syöttönäkymän ja harjoittelunäkymän, ja neljäs luokka sovelluksen päävalikon sekä sovelluksen käynnistämiseen tarvittavan toiminnallisuuden.

Sanakirja

Sanakirja toteutetaan hajautustaulun ja listan avulla. Hajautustaulu sisältää sanat ja niiden käännökset, ja listaa käytetään satunnaisesti kysyttävän sanan arpomiseen. Luokalla on metodit käännösten lisäämiseen, käännöksen hakemiseen sekä käännettävän sanan arpomiseen.

package sovellus;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Random;

public class Sanakirja {

  private List<String> sanat;
  private Map<String, String> kaannokset;

  public Sanakirja() {
    this.sanat = new ArrayList<>();
    this.kaannokset = new HashMap<>();

    lisaa("sana", "word");
  }

  public String hae(String sana) {
    return this.kaannokset.get(sana);
  }

  public void lisaa(String sana, String kaannos) {
    if (!this.kaannokset.containsKey(sana)) {
      this.sanat.add(sana);
    }

    this.kaannokset.put(sana, kaannos);
  }

  public String arvoSana() {
    Random satunnainen = new Random();
    return this.sanat.get(satunnainen.nextInt(this.sanat.size()));
  }
}

Sanakirjan voisi toteuttaa myös niin, että sanan arpominen loisi aina uduen listan kaannokset-hajautustaulun avaimista. Tällöin sanat-listalle ei olisi erillistä tarvetta. Tämä vaikuttaisi kuitenkin sovelluksen tehokkuuteen (tai, olisi ainakin vaikuttanut ennen vuosituhannen vaihdetta — nykyään koneet ovat jo hieman nopeampia..).

Sanojen syöttäminen

Luodaan seuraavaksi sanojen syöttämiseen tarvittava toiminnallisuus. Sanojen syöttämistä varten tarvitsemme viitteen sanakirja-olioon sekä tekstikentät sanalle ja käännökselle. GridPane-asettelu sopii hyvin kenttien asetteluun. Luodaan luokka Syottonakyma, joka tarjoaa metodin getNakyma, joka luo sanojen syöttämiseen tarvittavan näkymän. Metodi palauttaa viitteen Parent-tyyppiseen olioon. Parent on muunmuassa asetteluun käytettävien luokkien yläluokka, joten mitä tahansa asetteluun käytettävää luokkaa voidaan esittää Parent-oliona.

Luokka määrittelee myös käyttöliittymään liittyvän napinpainallustoiminnallisuuden. Kun käyttäjä painaa nappia, sanapari lisätään sanakirjaan. Samalla myös tekstikentät tyhjennetään seuraavan sanan syöttämistä varten.

package sovellus;

import javafx.geometry.Insets;
import javafx.geometry.Pos;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.layout.GridPane;

public class Syottonakyma {

  private Sanakirja sanakirja;

  public Syottonakyma(Sanakirja sanakirja) {
    this.sanakirja = sanakirja;
  }

  public Parent getNakyma() {
    GridPane asettelu = new GridPane();

    Label sanaohje = new Label("Sana");
    TextField sanakentta = new TextField();
    Label kaannosohje = new Label("Käännös");
    TextField kaannoskentta = new TextField();

    asettelu.setAlignment(Pos.CENTER);
    asettelu.setVgap(10);
    asettelu.setHgap(10);
    asettelu.setPadding(new Insets(10, 10, 10, 10));

    Button lisaanappi = new Button("Lisää sanapari");

    asettelu.add(sanaohje, 0, 0);
    asettelu.add(sanakentta, 0, 1);
    asettelu.add(kaannosohje, 0, 2);
    asettelu.add(kaannoskentta, 0, 3);
    asettelu.add(lisaanappi, 0, 4);

    lisaanappi.setOnMouseClicked((event) -> {
      String sana = sanakentta.getText();
      String kaannos = kaannoskentta.getText();

      sanakirja.lisaa(sana, kaannos);

      sanakentta.clear();
      kaannoskentta.clear();
    });

    return asettelu;
  }
}

Sanaharjoittelu

Luodaan tämän jälkeen harjoitteluun tarvittava toiminnallisuus. Harjoittelua varten tarvitsemme myös viitteen sanakirja-olioon, jotta voimme hakea harjoiteltavia sanoja sekä tarkastaa käyttäjän syöttämien käännösten oikeellisuuden. Sanakirjan lisäksi tarvitsemme tekstin, jonka avulla kysytään sanaa, sekä tekstikentän, johon käyttäjä voi syöttää käännöksen. Myös tässä GridPane sopii hyvin kenttien asetteluun.

Kullakin hetkellä harjoiteltava sana on luokalla oliomuuttujana. Oliomuuttujaa voi käsitellä ja muuttaa myös tapahtumankäsittelijän yhteyteen määrittelyssä metodissa.

package sovellus;

import javafx.geometry.Insets;
import javafx.geometry.Pos;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.layout.GridPane;

public class Harjoittelunakyma {

  private Sanakirja sanakirja;
  private String sana;

  public Harjoittelunakyma(Sanakirja sanakirja) {
    this.sanakirja = sanakirja;
    this.sana = sanakirja.arvoSana();
  }

  public Parent getNakyma() {
    GridPane asettelu = new GridPane();

    Label sanaohje = new Label("Käännä sana '" + this.sana + "'");
    TextField kaannoskentta = new TextField();

    asettelu.setAlignment(Pos.CENTER);
    asettelu.setVgap(10);
    asettelu.setHgap(10);
    asettelu.setPadding(new Insets(10, 10, 10, 10));

    Button lisaanappi = new Button("Tarkista");

    Label palaute = new Label("");

    asettelu.add(sanaohje, 0, 0);
    asettelu.add(kaannoskentta, 0, 1);
    asettelu.add(lisaanappi, 0, 2);
    asettelu.add(palaute, 0, 3);

    lisaanappi.setOnMouseClicked((event) -> {
      String kaannos = kaannoskentta.getText();
      if (sanakirja.hae(sana).equals(kaannos)) {
        palaute.setText("Oikein!");
      } else {
        palaute.setText("Väärin! Sanan '" + sana + "' käännös on '" + sanakirja.hae(sana) + "'.");
        return;
      }

      this.sana = this.sanakirja.arvoSana();
      sanaohje.setText("Käännä sana '" + this.sana + "'");
      kaannoskentta.clear();
    });

    return asettelu;
  }
}

Harjoittelusovellus

Harjoittelusovellus sekä nitoo edellä toteutetut luokat yhteen että tarjoaa sovelluksen valikon. Harjoittelusovelluksen rakenne on seuraava.

package sovellus;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.layout.BorderPane;
import javafx.scene.layout.HBox;
import javafx.stage.Stage;

public class HarjoitteluSovellus extends Application {

  private Sanakirja sanakirja;

  @Override
  public void init() throws Exception {
    // 1. Luodaan sovelluksen käyttämä sanakirja
    this.sanakirja = new Sanakirja();
  }

  @Override
  public void start(Stage ikkuna) throws Exception {
    // 2. Luodaan näkymät ("alinäkymät")
    Harjoittelunakyma harjoittelunakyma = new Harjoittelunakyma(sanakirja);
    Syottonakyma syottonakyma = new Syottonakyma(sanakirja);

    // 3. Luodaan päätason asettelu
    BorderPane asettelu = new BorderPane();

    // 3.1. Luodaan päätason asettelun valikko
    HBox valikko = new HBox();
    valikko.setPadding(new Insets(20, 20, 20, 20));
    valikko.setSpacing(10);

    // 3.2. Luodaan valikon napit
    Button lisaanappi = new Button("Lisää sanoja");
    Button harjoittelenappi = new Button("Harjoittele");

    // 3.3. Lisätään napit valikkoon
    valikko.getChildren().addAll(lisaanappi, harjoittelenappi);
    asettelu.setTop(valikko);

    // 4. Liitetään alinäkymät nappeihin. Napin painaminen vaihtaa alinäkymää.
    lisaanappi.setOnAction((event) -> asettelu.setCenter(syottonakyma.getNakyma()));
    harjoittelenappi.setOnAction((event) -> asettelu.setCenter(harjoittelunakyma.getNakyma()));

    // 5. Näytetään ensin syöttönäkymä
    asettelu.setCenter(syottonakyma.getNakyma());

    // 6. Luodaan päänäkymä ja asetetaan päätason asettelu siihen
    Scene nakyma = new Scene(asettelu, 400, 300);

    // 7. Näytetään sovellus
    ikkuna.setScene(nakyma);
    ikkuna.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(HarjoitteluSovellus.class);
  }
}
Loading
Loading
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!