Osa 8

Olioiden samankaltaisuus

Kerrataan seuraavaksi olioiden vertailuun käytettyä metodia equals ja tutustutaan suurpiirteiseen vertailuun käytettyyn metodiin hashCode.

Samuudesta kertova metodi "equals"

Metodi equals tarkastaa oletuksena onko parametrina annetulla oliolla sama viite kuin oliolla johon verrataan, eli toisinsanoen oletusarvoisesti vertaillaan onko kyse kahdesta samasta oliosta. Jos viite on sama, palauttaa metodi arvon true, muuten false.

Tämä selvenee seuraavalla esimerkillä. Oletetaan, että alla käytetyssä luokassa Kirja ei ole omaa equals-metodin toteutusta. Tällöin se käyttää Javan tarjoamaa oletustoteutusta.

Kirja olioKirja = new Kirja("Oliokirja", 2000, "...");
Kirja toinenOlioKirja = olioKirja;

if (olioKirja.equals(toinenOlioKirja)) {
  System.out.println("Kirjat olivat samat");
} else {
  System.out.println("Kirjat eivät olleet samat");
}

// nyt luodaan saman sisältöinen olio joka kuitenkin on oma erillinen olionsa
toinenOlioKirja = new Kirja("Oliokirja", 2000, "...");

if (olioKirja.equals(toinenOlioKirja)) {
  System.out.println("Kirjat olivat samat");
} else {
  System.out.println("Kirjat eivät olleet samat");
}
Esimerkkitulostus

Kirjat olivat samat Kirjat eivät olleet samat

Edellisessä esimerkissä olevien kirjaolioiden sisäinen rakenne (eli oliomuuttujien arvot) on sama, mutta vain ensimmäinen vertailu tulostaa merkkijonon "Kirjat olivat samat". Tämä johtuu siitä että ensimmäisessä tapauksessa viitteet ovat samat, eli olioa vertaillaan itseensä. Toisessa vertailussa kyse on kahdesta eri oliosta, vaikka muuttujilla onkin samat arvot.

Merkkijonojen eli Stringien yhteydessä equals toimii odotetulla tavalla, eli se ilmoittaa kaksi samansisältöistä merkkijonoa "equalseiksi" vaikka kyseessä olisikin kaksi erillistä olioa. String-luokassa onkin korvattu oletusarvoinen equals omalla toteutuksella.

Mikäli haluamme, että omien luokkiemme vertailu onnistuu equals-metodilla, tulee metodi määritellä luokkaan. Luotava metodi saa parametrina Object-tyyppisen viitteen, joka voi olla mikä tahansa olio. Vertailussa tarkastellaan ensin viitettä. Tätä seuraa parametrin olion tyypin tarkastelu instanceof-operaatiolla — mikäli olion tyyppi ei vastaa luokkamme tyyppiä, olio ei voi olla sama. Tämän jälkeen oliosta luodaan luokkamme tyyppinen versio, jonka jälkeen oliomuuttujia verrataan toisiinsa.

public boolean equals(Object verrattava) {
  // jos muuttujat sijaitsevat samassa paikassa, ovat ne samat
  if (this == verrattava) {
    return true;
  }

  // jos verrattava olio ei ole Kirja-tyyppinen, oliot eivät ole samat
  if (!(verrattava instanceof Kirja)) {
    return false;
  }

  // muunnetaan olio Kirja-olioksi
  Kirja verrattavaKirja = (Kirja) verrattava;

  // jos olioiden oliomuuttujien arvot ovat samat, ovat oliot samat
  if (this.nimi.equals(verrattavaKirja.nimi) &&
    this.julkaisuvuosi == verrattavaKirja.julkaisuvuosi &&
    this.sisalto.equals(verrattavaKirja.sisalto)) {
    return true;
  }

  // muulloin oliot eivät ole samat
  return false;
}

Alla Kirja-luokka kokonaisuudessaan.

public class Kirja {
  private String nimi;
  private String sisalto;
  private int julkaisuvuosi;

  public Kirja(String nimi, int julkaisuvuosi, String sisalto) {
    this.nimi = nimi;
    this.julkaisuvuosi = julkaisuvuosi;
    this.sisalto = sisalto;
  }

  public String getNimi() {
    return this.nimi;
  }

  public void setNimi(String nimi) {
    this.nimi = nimi;
  }

  public int getJulkaisuvuosi() {
    return this.julkaisuvuosi;
  }

  public void setJulkaisuvuosi(int julkaisuvuosi) {
    this.julkaisuvuosi = julkaisuvuosi;
  }

  public String getSisalto() {
    return this.sisalto;
  }

  public void setSisalto(String sisalto) {
    this.sisalto = sisalto;
  }

  public String toString() {
    return "Nimi: " + this.nimi + " (" + this.julkaisuvuosi +  ")\n"
      + "Sisältö: " + this.sisalto;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object verrattava) {
    // jos muuttujat sijaitsevat samassa paikassa, ovat ne samat
    if (this == verrattava) {
      return true;
    }

    // jos verrattava olio ei ole Kirja-tyyppinen, oliot eivät ole samat
    if (!(verrattava instanceof Kirja)) {
      return false;
    }

    // muunnetaan olio Kirja-olioksi
    Kirja verrattavaKirja = (Kirja) verrattava;

    // jos olioiden oliomuuttujien arvot ovat samat, ovat  oliot samat
    if (this.nimi.equals(verrattavaKirja.nimi) &&
      this.julkaisuvuosi == verrattavaKirja.julkaisuvuosi &&
      this.sisalto.equals(verrattavaKirja.sisalto)) {
      return true;
    }

    // muulloin oliot eivät ole samat
    return false;
  }
}

Nyt kirjojen vertailu palauttaa true mikäli kirjojen oliomuuttujien arvot ovat samat.

Kirja olioKirja = new Kirja("Oliokirja", 2000, "...");
Kirja toinenOlioKirja = new Kirja("Oliokirja", 2000, "...");

if (olioKirja.equals(toinenOlioKirja)) {
  System.out.println("Kirjat olivat samat");
} else {
  System.out.println("Kirjat eivät olleet samat");
}
Esimerkkitulostus

Kirjat olivat samat

Myös ArrayList käyttää equals-metodia osana sisäistä toteutustaan. Mikäli emme toteuta omissa olioissamme equals-metodia, ei ArrayListin tarjoama contains-metodi toimi oikein. Mikäli kokeilet alla olevaa koodia kahdella Kirja-luokalla, jossa toisessa on määritelty equals-metodi, ja toisessa ei, huomaat eron.

ArrayList<Kirja> kirjat = new ArrayList<>();
Kirja olioKirja = new Kirja("Oliokirja", 2000, "...");
kirjat.add(olioKirja);

if (kirjat.contains(olioKirja)) {
  System.out.println("Oliokirja löytyi.");
}

olioKirja = new Kirja("Oliokirja", 2000, "...");

if (!kirjat.contains(olioKirja)) {
  System.out.println("Oliokirjaa ei löytynyt.");
}

Tämä oletusmetodeihin kuten equalsiin tukeutuminen on oikeastaan syy sille, miksi Java haluaa, että ArrayListiin ja HashMapiin lisättävät muuttujat ovat viittaustyyppisiä. Jokaisella viittaustyyppisellä muuttujalla on oletusmetodeja kuten equals, joten luokan ArrayList sisäistä toteutusta ei tarvitse muuttaa lainkaan erilaisia muuttujia lisättäessä. Alkeistyyppisillä muuttujilla tällaisia oletusmetodeja ei ole.

Suurpiirteinen vertailu hajautusarvon avulla

Metodin equals lisäksi olioiden vertailussa voidaan käyttää metodia hashCode, jota käytetään olioiden suurpiirteiseen vertailuun. Metodi luo oliosta "hajautusarvon" eli luvun, joka kertoo hieman olion sisällöstä. Mikäli kahdella oliolla on sama hajautusarvo, ne saattavat olla samanarvoiset. Jos taas kahdella oliolla on eri hajautusarvot, ne ovat varmasti eriarvoiset.

Hajautusarvoa tarvitaan muunmuassa HashMapissa. HashMapin sisäinen toiminta perustuu siihen, että avain-arvo -parit on tallennettu avaimen hajautusarvon perusteella listoja sisältävään taulukkoon. Jokainen taulukon indeksi viittaa listaan. Hajautusarvon perusteella tunnistetaan taulukon indeksi, jonka jälkeen taulukon indeksistä löytyvä lista käydään läpi. Avaimeen liittyvä arvo palautetaan jos ja vain jos listasta löytyy täsmälleen sama arvo (samansuuruisuuden vertailu tapahtuu equals-metodilla). Näin etsinnässä tarvitsee tarkastella vain murto-osaa hajautustauluun tallennetuista avaimista.

Olemme tähän mennessä käyttäneet HashMapin avaimina ainoastaan String- ja Integer-tyyppisiä olioita, joilla on ollut valmiina sopivasti toteutetut hashCode-metodit. Luodaan esimerkki jossa näin ei ole: jatketaan kirjojen parissa ja pidetään kirjaa lainassa olevista kirjoista. Päätetään ratkaista kirjanpito HashMapin avulla. Avaimena toimii kirja ja kirjaan liitetty arvo on merkkijono, joka keroo lainaajan nimen:

HashMap<Kirja, String> lainaajat = new HashMap<>();

Kirja oliokirja = new Kirja("Oliokirja", 2000, "...");
lainaajat.put(oliokirja, "Pekka");
lainaajat.put(new Kirja("Test Driven Development", 1999, "..."), "Arto");

System.out.println(lainaajat.get(oliokirja));
System.out.println(lainaajat.get(new Kirja("Oliokirja", 2000, "...")));
System.out.println(lainaajat.get(new Kirja("Test Driven Development", 1999, "...")));
Esimerkkitulostus

Pekka null null

Löydämme lainaajan hakiessamme samalla oliolla, joka annettiin hajautustaulun put-metodille avaimeksi. Täsmälleen samanlaisella kirjalla mutta eri oliolla haettaessa lainaajaa ei kuitenkaan löydy ja saamme null-viitteen. Syynä on Object-luokassa oleva hashCode-metodin oletustoteutus. Oletustoteutus luo hashCode-arvon olion viitteen perusteella, eli samansisältöiset mutta eri oliot saavat eri tuloksen hashCode-metodista. Tämän takia olioa ei osata etsiä oikeasta paikasta.

Jotta HashMap toimisi haluamallamme tavalla, eli palauttaisi lainaajan kun avaimeksi annetaan oikean sisältöinen olio (ei välttämässä siis sama olio kuin alkuperäinen avain), on avaimena toimivan luokan ylikirjoitettava metodin equals lisäksi metodi hashCode. Metodi on ylikirjoitettava siten, että se antaa saman numeerisen tuloksen kaikille samansisältöisille olioille. Myös jotkut erisisältöiset oliot saavat saada saman tuloksen hashCode-metodista. On kuitenkin HashMapin tehokkuuden kannalta oleellista, että erisisältöiset oliot saavat mahdollisimman harvoin saman hajautusarvon.

Olemme aiemmin käyttäneet String-olioita menestyksekkäästi HashMapin avaimena, joten voimme päätellä että String-luokassa on oma järkevästi toimiva hashCode-toteutus. Delegoidaan, eli siirretään laskemisvastuu String-oliolle.

public int hashCode() {
  return this.nimi.hashCode();
}

Yllä oleva ratkaisu on melko hyvä, mutta jos nimi on null, näemme NullPointerException-virheen. Korjataan tämä vielä määrittelemällä ehto: jos nimi-muuttujan arvo on null, palautetaan hajautusarvoksi julkaisuvuosi.

public int hashCode() {
  if (this.nimi == null) {
    return this.julkaisuvuosi;
  }

  return this.nimi.hashCode();
}

Nyt ylläolevassa ratkaisussa kaikki saman nimiset kirjat niputetaan samaan joukkoon. Parannetaan toteutusta vielä siten, että kirjan julkaisuvuosi huomioidaan myös nimeen perustuvassa hajautusarvon laskennassa.

public int hashCode() {
  if (this.nimi == null) {
    return this.julkaisuvuosi;
  }

  return this.julkaisuvuosi + this.nimi.hashCode();
}

Nyt kirjan käyttö hajautustaulun avaimena on mahdollista. Samalla aiemmin kohtaamamme ongelma ratkeaa ja kirjojen lainaajat löytyvät:

HashMap<Kirja, String> lainaajat = new HashMap<>();

Kirja oliokirja = new Kirja("Oliokirja", 2000, "...");
lainaajat.put(oliokirja, "Pekka");
lainaajat.put(new Kirja("Test Driven Development",1999, "..."), "Arto");

System.out.println(lainaajat.get(oliokirja));
System.out.println(lainaajat.get(new Kirja("Oliokirja", 2000, "...")));
System.out.println(lainaajat.get(new Kirja("Test Driven Development", 1999)));

Tulostuu:

Esimerkkitulostus

Pekka Pekka Arto

Kerrataan vielä: jotta luokkaa voidaan käyttää HashMap:in avaimena, tulee sille määritellä

 • metodi equals siten, että kaikki samansuuruisena (tai saman sisältöisinä) ajatellut oliot tuottavat vertailussa tuloksen true ja muut false
 • metodi hashCode siten, että mahdollisimman harvalla erisuuruisella oliolla on sama hajautusarvo
Loading
Loading
Loading
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!