Osa 3

Listat

Ohjelmoidessa tulee vastaan tilanteita, joissa haluamme käsitellä useita arvoja. Epäkäytännöllinen mutta tähän mennessä käytännössä ainoa tapa on ollut määritellä jokaiselle arvolle oma muuttuja.

String sana1;
String sana2;
String sana3;
// ...
String sana10;

Yllä esitetty ratkaisu on oikeastaan kelvoton — ajattele ylläoleva esimerkki vaikkapa tuhannella sanalla.

Ohjelmointikielet tarjoavat apuvälineitä, joiden avulla on helppo säilyttää useita arvoja. Tutustumme seuraavaksi Java-ohjelmointikielen ehkäpä eniten käytettyyn apuvälineeseen ArrayListiin, joka on useamman samankaltaisen arvon säilömiseen tarkoitettu lista.

ArrayList on Javan valmiiksi tarjoama työväline listojen käsittelyyn. Se tarjoaa metodit muunmuassa arvojen lisäämiseen listalle, arvojen poistamiseen listalta sekä arvojen hakemiseen tietystä listan kohdasta. Listan konkreettinen toiminta — eli miten lista on oikeasti ohjelmoitu — on abstrahoitu metodien taakse, jolloin listaa käyttävän ohjelmoijan ei tarvitse välittää listan sisäisestä toiminnallisuudesta.

Listan käyttöönotto ja luominen

Jotta ArrayListiä voi käyttää, tulee se tuoda ohjelman käyttöön. Tämä onnistuu kirjoittamalla ohjelman ylälaitaan komento import java.util.ArrayList;. Alla on esimerkkiohjelma, missä ArrayList tuodaan ohjelman käyttöön.

// tuodaan lista ohjelman käyttöön
import java.util.ArrayList;

public class Ohjelma {

  public static void main(String[] args) {
    // ei vielä mitään toiminnallisuutta
  }
}

Listan luominen tapahtuu sanomalla "ArrayList<Tyyppi> lista = new ArrayList<>()", missä Tyyppi on listalle säilöttävien arvojen tyyppi, eli esimerkiksi String. Alla olevassa esimerkissä luodaan merkkijonojen säilömiseen tarkoitettu lista.

// tuodaan lista ohjelman käyttöön
import java.util.ArrayList;

public class Ohjelma {

  public static void main(String[] args) {
    // luodaan lista
    ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();

    // listalla ei vielä tehdä mitään
  }
}

ArrayList-muuttujan tyyppi on ArrayList. Listamuuttujaa esiteltäessä muuttujan tyypin lisäksi listalle määritellään siihen säilöttävien arvojen tyyppi — kaikki samalle listalle lisättävät arvot ovat saman tyyppisiä. Esimerkiksi merkkijonoja sisältävän ArrayListin tyyppi on ArrayList<String> ja kokonaislukuja sisältävän ArrayListin tyyppi on ArrayList<Integer>. Listan luominen tapahtuu komennolla new ArrayList<>();.

Listan sisältämien arvojen tyypin määrittely

Listan sisältämien arvojen tyyppien määrittelyssä muuttujista tulee käyttää niiden "isolla kirjaimella kirjoitettuja" versioita. Esimerkiksi int-tyyppisiä muuttujia sisältävä lista tulee määritellä muodossa ArrayList<Integer> ja double-tyyppisiä muuttujia sisältävä lista tulee määritellä muodossa ArrayList<Double>.

Tämä liittyy siihen, miten ArrayList on toteutettu. Javan muuttujat voidaan jakaa kahteen kategoriaan: alkeistyyppisiin muuttujiin ja viittaustyyppisiin muuttujiin. Alkeistyyppiset muuttujat kuten int ja double sisältävät niihin liittyvät arvot. Viittaustyyppiset muuttujat taas, kuten esimerkiksi ArrayList sisältävät viitteen paikkaan, joka sisältää muuttujaan liittyvät arvot.

Alkeistyyppiset muuttujat pystyvät sisältämään vain rajatun määrän tietoa, kun taas viitteen taakse tietoa voi säilöä lähes rajattomasti.

Alla on kuvattuna eri tyyppisiä arvoja sisältävien listojen luominen.

ArrayList<Integer> lista = new ArrayList<>();
lista.add(1);
ArrayList<Double> lista = new ArrayList<>();
lista.add(4.2);
ArrayList<Boolean> lista = new ArrayList<>();
lista.add(true);
ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();
lista.add("String on viittaustyyppinen muuttuja");

Kun lista on luotu, ArrayList olettaa, että sen sisältämät muuttujat ovat viittaustyyppisiä. Java muuntaa automaattisesti int-tyyppisen muuttujan Integer-tyyppiseksi kun se lisätään listalle, sama tapahtuu myös kun muuttuja haetaan listalta. Vastaava muunnos tapahtuu myös double-tyyppiselle muuttujalle, josta tulee Double-tyyppinen muuttuja. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka lista määritellään Integer-tyyppisiä arvoja sisältäväksi, voi siihen lisätä int-tyyppisiä arvoja.

ArrayList<Integer> kokonaisluvut = new ArrayList<>();
int kokonaisluku = 1;
kokonaisluvut.add(kokonaisluku);

ArrayList<Double> liukuluvut = new ArrayList<>();
double liukuluku = 4.2;
liukuluvut.add(liukuluku);

Palaamme teemaan jatkossakin, sillä tämä jako alkeis- ja viittaustyyppisiin muuttujiin vaikuttaa ohjelmiimme myös muilla tavoin.

Listalle lisääminen ja tietystä kohdasta hakeminen

Seuraavassa esimerkissä esitellään merkkijonoja säilövä ArrayList, johon lisätään muutama merkkijono. Lisääminen tapahtuu listan metodilla add, jolle annetaan parametrina listalle lisättävä arvo. Tämän jälkeen tulostetaan listan nollannessa kohdassa oleva arvo. Listan tietystä kohdasta haetaan arvo listan metodilla get, jolle annetaan parametrina kokonaislukutyyppinen arvo, joka kertoo kohdan mistä arvo haetaan.

Listan metodeja kutsutaan kirjoittamalla ensin listaa kuvaavaan muuttujan nimi, sitten piste, ja sitten metodin nimi.

// tuodaan lista ohjelman käyttöön
import java.util.ArrayList;

public class SanalistaEsimerkki {

  public static void main(String[] args) {
    // luodaan merkkijonojen säilömiseen käytettävä sanalista
    ArrayList<String> sanalista = new ArrayList<>();

    // lisätään sanalistalle kaksi arvoa
    sanalista.add("Ensimmäinen");
    sanalista.add("Toinen");

    // haetaan arvo sanalistan kohdasta 0 ja tulostetaan se
    System.out.println(sanalista.get(0));
  }
}
Esimerkkitulostus

Ensimmäinen

Kuten huomaat, metodilla get saa listan ensimmäisen arvon kun metodille antaa parametrina arvon 0. Tämä johtuu siitä, että listan kohtien laskeminen alkaa nollasta. Listan ensimmäinena arvo löytyy kutsulla sanalista.get(0), listan toinen arvo kohdasta sanalista.get(1) jne.

import java.util.ArrayList;

public class SanalistaEsimerkki {

  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<String> sanalista = new ArrayList<>();

    sanalista.add("Ensimmäinen");
    sanalista.add("Toinen");

    System.out.println(sanalista.get(1));
  }
}
Esimerkkitulostus

Toinen

Loading
Loading

Tiedon hakeminen "olemattomasta" kohdasta

Jos ArrayListiltä haetaan arvoa kohdasta, jota listalla ei ole, tulostaa ohjelma virheen IndexOutOfBoundsException. Alla olevassa esimerkissä on ohjelma, missä listalle lisätään kaksi arvoa, jonka jälkeen yritetään tulostaa arvoa listan kohdasta kaksi.

import java.util.ArrayList;

public class Esimerkki {

  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<String> sanalista = new ArrayList<>();

    sanalista.add("Ensimmäinen");
    sanalista.add("Toinen");

    System.out.println(sanalista.get(2));
  }
}

Koska listalla olevien arvojen numerointi eli indeksöinti alkaa nollasta, ei ohjelma löydä arvoa kohdasta kaksi ja ohjelman suoritus päättyy virhetilanteeseen. Alla on kuvattuna yllä olevan ohjelman suorituksen aiheuttama virheviesti.

Esimerkkitulostus

Exception in thread "main" java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 2, Size: 2 at java.util.ArrayList.rangeCheck(ArrayList.java:653) at java.util.ArrayList.get(ArrayList.java:429) at Esimerkki.main(Esimerkki.java:(rivi)) Java Result: 1

Virheviesti antaa myös pientä vinkkiä ArrayList-olion kapseloimasta toteutuksesta. Se kertoo metodit, joita kutsuttaessa virhe tapahtui. Ensin ohjelmassa on kutsuttu ?main-metodia. Tämän jälkeen main-metodissa on kutsuttu ArrayListin get-metodia. Tämän jälkeen ArrayListin get-metodissa on kutsuttu ArrayListin rangeCheck-metodia, jossa virhe tapahtuu. Tässä on myös hyvä esimerkki metodien nimennästä. Vaikka emme olekaan ennen kuulleet metodista rangeCheck, voimme arvata, että se tarkastaa onko haettu kohta jollain halutulla alueella. Virhe johtunee siitä, että näin ei ollut.

Loading

Listan läpikäynti

Tarkastellaan seuraavaksi menetelmiä listan läpikäyntiin. Aloitetaan suoraviivaisella esimerkillä neljä arvoa sisältävän listan tulostamiseen. Alla listalle lisätään neljä nimeä, jonka jälkeen listan sisältö tulostetaan.

ArrayList<String> opettajat = new ArrayList<>();

opettajat.add("Sami");
opettajat.add("Samu");
opettajat.add("Anne");
opettajat.add("Anna");

System.out.println(opettajat.get(0));
System.out.println(opettajat.get(1));
System.out.println(opettajat.get(2));
System.out.println(opettajat.get(3));
Esimerkkitulostus

Sami Samu Anne Anna

Esimerkki on kömpelö. Entä jos listalla olisi enemmän arvoja? Tai vähemmän? Entäs jos emme tietäisi listalla olevien arvojen määrää?

Listalla olevien arvojen lukumäärän saa selville listan tarjoamalla metodilla size, joka palauttaa listalla olevien arvojen lukumäärän. Lukumäärä on kokonaisluku (int) ja sitä voidaan käyttää osana lauseketta tai se voidaan asettaa kokonaislukumuuttujaan myöhempää käyttöä varten.

ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();
System.out.println("Listalla arvoja: " + lista.size());

lista.add("Eka");
System.out.println("Listalla arvoja: " + lista.size());

int arvoja = lista.size();

lista.add("Toka");
System.out.println("Listalla arvoja: " + arvoja);
Esimerkkitulostus

Listalla arvoja: 0 Listalla arvoja: 1 Listalla arvoja: 1

Loading

Listan läpikäynti

Tehdään aiemmasta kunkin indeksin manuaalisesti tulostavasta ohjelmasta uusi versio. Tässä välivaiheen versiossa pidetään tulostettavasta paikasta kirjaa muuttujan indeksi avulla:

ArrayList<String> opettajat = new ArrayList<>();

opettajat.add("Sami");
opettajat.add("Samu");
opettajat.add("Anne");
opettajat.add("Anna");

int indeksi = 0;

if (indeksi < opettajat.size()) {
  System.out.println(opettajat.get(indeksi)); // indeksi = 0
  indeksi = indeksi + 1; // indeksi = 1
}

if (indeksi < opettajat.size()) {
  System.out.println(opettajat.get(indeksi)); // indeksi = 1
  indeksi = indeksi + 1; // indeksi = 2
}

if (indeksi < opettajat.size()) {
  System.out.println(opettajat.get(indeksi)); // indeksi = 2
  indeksi = indeksi + 1; // indeksi = 3
}

if (indeksi < opettajat.size()) {
  System.out.println(opettajat.get(indeksi)); // indeksi = 3
  indeksi = indeksi + 1; // indeksi = 4
}

if (indeksi < opettajat.size()) {
  // tänne ei mennä sillä indeksi = 4 ja opettajat.size() = 4
  System.out.println(opettajat.get(indeksi));
  indeksi = indeksi + 1;
}

Huomaamme, että ylläolevassa ohjelmassa on toistoa.

Voimme muuttaa if-lauseet while:ksi, jota toistetaan kunnes ehto indeksi < opettajat.size() ei enää päde (eli muuttujan indeksi arvo kasvaa liian suureksi).

ArrayList<String> opettajat = new ArrayList<>();

opettajat.add("Sami");
opettajat.add("Samu");
opettajat.add("Anne");
opettajat.add("Anna");

int indeksi = 0;
// Toistetaan niin pitkään kuin muuttujan indeksi
// arvo on pienempi kuin opettajat-listan koko.
while (indeksi < opettajat.size()) {
  System.out.println(opettajat.get(indeksi));
  indeksi = indeksi + 1;
}

Nyt tulostus toimii riippumatta listalla olevien alkioiden määrästä.

Aiemmin tarkastelemamme for-toistolause, jota käytetään kun läpikäytäviä arvoja on tietty määrä, on tähän erittäin näppärä. Voimme muuttaa ylläolevan toistolauseen for-toistolauseeksi, jolloin ohjelma näyttää seuraavalta.

ArrayList<String> opettajat = new ArrayList<>();

opettajat.add("Sami");
opettajat.add("Samu");
opettajat.add("Anne");
opettajat.add("Anna");

for (int indeksi = 0; indeksi < opettajat.size(); indeksi++) {
  System.out.println(opettajat.get(indeksi));
}
Esimerkkitulostus

Sami Samu Anne Anna

Tyypillisesti for-toistolauseilla indeksimuuttujan nimi on i:

for (int i = 0; i < opettajat.size(); i++) {
  System.out.println(opettajat.get(i));
}

Tarkastellaan seuraavaksi listan käyttöä kokonaisluvuilla. Toiminnallisuus ei poikkea juurikaan edellisestä esimerkistä. Suurimmat erot liittyvät listan luomiseen — listan sisältämien arvojen tyypiksi määritellään Integer ja listaa kuvaavan muuttujan nimeksi asetetaan luvut. Tämän lisäksi listalta get-metodilla haettava arvo asetetaan muuttujaan luku ennen tulostusta.

ArrayList<Integer> luvut = new ArrayList<>();

luvut.add(1);
luvut.add(2);
luvut.add(3);
luvut.add(4);

for (int i = 0; i < luvut.size(); i++) {
  int luku = luvut.get(i);
  System.out.println(luku);
  // tai: System.out.println(luvut.get(i));
}
Esimerkkitulostus

1 2 3 4

Listalla olevien arvojen tulostaminen käänteisessä järjestyksessä olisi myös suoraviivaista.

ArrayList<Integer> luvut = new ArrayList<>();

luvut.add(1);
luvut.add(2);
luvut.add(3);
luvut.add(4);

int indeksi = luvut.size() - 1;
while (indeksi >= 0) {
  int luku = luvut.get(indeksi);
  System.out.println(luku);
  indeksi = indeksi - 1;
}
Esimerkkitulostus

4 3 2 1

Alla oleva ohjelma visualisoi ohjelman suorituksen. Visualisaatio ei kuitenkaan näytä ArrayListin sisäistä tilaa (eli sen sisältämiä arvoja).

Loading...

Kokeile saisitko edellisen esimerkin tehtyä myös for-toistolauseella!

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading

Listan läpikäynti for-each -toistolauseella

Mikäli listan arvojen läpikäynnissä ei tarvita tietoa indeksistä, voi listan läpikäyntiin käyttää for-each -toistolausetta. Se poikkeaa aiemmin käyttämistämme toistolauseista, sillä siinä ei ole erillistä toisto- tai kasvatusehtoa.

ArrayList<String> opettajat = new ArrayList<>();

opettajat.add("Sami");
opettajat.add("Samu");
opettajat.add("Anne");
opettajat.add("Anna");

for (String opettaja: opettajat) {
  System.out.println(opettaja);
}

Yllä kuvattu for-each toistolause käytännössä piilottaa osan aiemmin harjoittelemastamme for-toistolauseesta. Edellä kuvattu for-each toistolause näyttäisi for-toistolauseella toteutettuna seuraavalta:

ArrayList<String> opettajat = new ArrayList<>();

opettajat.add("Sami");
opettajat.add("Samu");
opettajat.add("Anne");
opettajat.add("Anna");

for (int i = 0; i < opettajat.size(); i++) {
  String opettaja = opettajat.get(i);
  // for-each -toistolauseen sisältö:
  System.out.println(opettaja);
}

Käytännössä for-each käy listan läpi yksi arvo kerrallaan. Lause määritellään muodossa for (MuuttujanTyyppi muuttujanNimi: listanNimi), missä MuuttujanTyyppi on listalla olevien arvojen tyyppi ja muuttujanNimi on muuttuja,johon asetetaan kullakin kierroksella läpikäytävä listan alkio.

Loading...
Loading
Loading

Listalta poistaminen ja arvon olemassaolon tarkistaminen

Listan metodi remove poistaa listalta parametrina annettuun indeksiin liittyvän arvon. Parametri annetaan kokonaislukuna.

ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();

lista.add("Eka");
lista.add("Toka");
lista.add("Kolmas");

lista.remove(1);

System.out.println("Paikka 0 eli ensimmäinen: " + lista.get(0));
System.out.println("Paikka 1 eli toinen: " + lista.get(1));
Esimerkkitulostus

Eka Kolmas

Jos parametri on listan sisältämien arvojen tyyppinen, mutta ei kokonaisluku (kokonaislukua käytetään paikasta poistamiseen), voidaan sitä käyttää arvon poistamiseen listalta suoraan.

ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();

lista.add("Eka");
lista.add("Toka");
lista.add("Kolmas");

lista.remove("Eka");

System.out.println("Paikka 0 eli ensimmäinen: " + lista.get(0));
System.out.println("Paikka 1 eli toinen: " + lista.get(1));
Esimerkkitulostus

Toka Kolmas

Jos lista sisältää kokonaislukuja, ei listalta voi poistaa lukua antamalla remove-metodille luvun int-tyyppisenä parametrina. Tämä poistaisi luvun annetusta indeksistä. Kokonaislukutyyppisten arvojen poistaminen tapahtuu muuttamalla arvot Integer-tyyppisiksi, eli kapseloimalla ne Integer-tyyppisiksi (viittaustyyppisiksi), Integer-luokan metodilla valueOf.

ArrayList<Integer> lista = new ArrayList<>();

lista.add(15);
lista.add(18);
lista.add(21);
lista.add(24);

lista.remove(2);
lista.remove(Integer.valueOf(15));

System.out.println("Paikka 0 eli ensimmäinen: " + lista.get(0));
System.out.println("Paikka 1 eli toinen: " + lista.get(1));
Esimerkkitulostus

18 24

Arvon hakeminen listalta onnistuu listan metodilla contains. Metodi saa haettavan arvon parametrina ja palauttaa boolean-tyyppisen arvon (true tai false), joka kertoo löytyykö haettua arvoa listalta.

ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();

lista.add("Eka");
lista.add("Toka");
lista.add("Kolmas");

System.out.println("Löytyykö eka? " + lista.contains("Eka"));

boolean loytyiko = lista.contains("Toka");
if (loytyiko) {
  System.out.println("Toka löytyi");
}

// tai suoraviivaisesti
if (lista.contains("Toka")) {
  System.out.println("Toka löytyi yhä");
}
Esimerkkitulostus

Löytyykö eka? true Toka löytyi Toka löytyi yhä

Loading

Lista metodin parametrina

Kuten muutkin muuttujat, myös listan voi asettaa metodin parametriksi. Kun lista määritellään metodin parametriksi, määritellään parametrin tyypiksi listan tyyppi sekä listan sisältämien arvojen tyyppi. Alla oleva metodi tulosta tulostaa listan arvot yksitellen.

public static void tulosta(ArrayList<String> lista) {
  for (String arvo: lista) {
    System.out.println(arvo);
  }
}

Metodin kutsuminen on tuttua ja toimii samalla tavalla kuin edellisessä osassa toteuttamiemme metodien kohdalla. Alla olevassa esimerkissä käytetään edellä toteutettua metodia tulosta.

ArrayList<String> merkkijonot = new ArrayList<>();

merkkijonot.add("Eka");
merkkijonot.add("Toka");
merkkijonot.add("Kolmas");

tulosta(merkkijonot);
Esimerkkitulostus

Eka Toka Kolmas

Metodin määrittelyssä annettu parametrin nimi ei riipu metodikutsun yhteydessä metodille parametrina annettavasta listasta. Metodia tulosta kutsuvassa ohjelmassa listamuuttujan nimi on merkkijonot, mutta metodissa tulosta muuttujan nimi on lista — tulostettavia arvoja sisältävää listaa kuvaavan muuttujan nimi voisi olla myös vaikkapa tulostettavat.

Metodille voidaan määritellä myös useampia muuttujia. Alla olevassa esimerkissä tulostetaan kaikki ne parametrina annetussa listassa olevat luvut, jotka ovat pienempiä kuin toisena parametrina annettu luku.

public static void tulostaPienemmat(ArrayList<Integer> luvut, int raja) {
  for (int luku: luvut) {
    if (luku < raja) {
      System.out.println(luku);
    }
  }
}
ArrayList<Integer> lista = new ArrayList<>();

lista.add(1);
lista.add(2);
lista.add(3);
lista.add(2);
lista.add(1);

tulostaPienemmat(lista, 3);
Esimerkkitulostus

1 2 2 1

Loading

Kuten aiemmin, metodi voi myös palauttaa arvon. Arvon palauttavilla metodeilla on void-määreen sijaan palautettavan arvon tyyppi, jonka lisäksi arvon palauttaminen tapahtuu return-komennolla. Alla oleva metodi palauttaa listan koon.

public static int koko(ArrayList<String> lista) {
  return lista.size();
}

Metodeihin voi myös määritellä omia muuttujia. Alla oleva metodi laskee listalla olevien lukujen keskiarvon. Mikäli lista on tyhjä, metodi palauttaa luvun -1.

public static double keskiarvo(ArrayList<Integer> luvut) {
  if (luvut.size() == 0) {
    return -1.0;
  }

  int summa = 0;
  for (int luku: luvut) {
    summa = summa + luku;
  }

  return 1.0 * summa / luvut.size();
}
Loading

Listan kopioitumisesta metodin parametriksi

Olemme aiemmin käyttäneet kokonaislukuja, liukulukuja ym. metodin parametrina. Kun muuttujia kuten int käytetään metodin parametrina, kopioituu muuttujan arvo metodin käyttöön. Täsmälleen sama asia tapahtuu myös listan tapauksessa.

Listat ja oikeastaan lähes kaikki muuttujat, joihin voi lisätä paljon tietoa, ovat viittaustyyppisiä muuttujia. Tämä tarkoittaa sitä, että muuttujan arvo on viite, joka osoittaa tiedon sisältämään paikkaan.

Kun lista tai oikeastaan mikä viittaustyyppinen muuttuja kopioidaan metodin käyttöön, kopioituu metodin käyttöön muuttujan arvo eli viite. Tällöin metodin käyttöön tulee viite viittaustyyppisen muuttujan todelliseen arvoon, ja metodissa voi muokata alkuperäistä viittaustyyppistä arvoa kuten listaa. Käytännössä siis metodin parametrina saatu lista on sama kuin mitä metodia kutsuvassa ohjelmassa käytetään.

Tarkastellaan tätä lyhyesti seuraavan metodin kautta.

public static void poistaEka(ArrayList<Integer> luvut) {
  if (luvut.size() == 0) {
    return;
  }

  luvut.remove(0);
}
ArrayList<Integer> luvut = new ArrayList<>();
luvut.add(3);
luvut.add(2);
luvut.add(6);
luvut.add(-1);

System.out.println(luvut);

poistaEka(luvut);

System.out.println(luvut);

poistaEka(luvut);
poistaEka(luvut);
poistaEka(luvut);

System.out.println(luvut);
Esimerkkitulostus
[3, 2, 6, -1] [2, 6, -1] []
Loading

Yhteenveto listan metodeista

ArrayListillä on useita hyödyllisiä metodeja. Metodin toiminnallisuus suoritetaan aina sille listaoliolle, mihin liittyen metodia kutsutaan — yhteys määritellään pisteellä. Alla oleva esimerkki näyttää, että listoja — kuten muitakin muuttujia — voi olla ohjelmassa useampia. Alla luodaan kaksi erillistä listaa, joita käsitellään.

ArrayList<String> tehtavat1 = new ArrayList<>();
ArrayList<String> tehtavat2 = new ArrayList<>();

tehtavat1.add("Ada Lovelace");
tehtavat1.add("Hei Maailma! (Ja Mualima!)");
tehtavat1.add("Kuusi");

tehtavat2.add("Positiivisen luvun lisääminen");
tehtavat2.add("Työntekijän eläkevakuutus");

System.out.println("Listan 1 koko " + tehtavat1.size());
System.out.println("Listan 2 koko " + tehtavat2.size());

System.out.println("Ensimmäisen listan eka arvo " + tehtavat1.get(0));
System.out.println("Toisen listan vika arvo " + tehtavat2.get(tehtavat2.size() - 1));
Esimerkkitulostus

Listan 1 koko 3 Listan 2 koko 2 Ensimmäisen listan eka arvo Ada Lovelace Toisen listan vika arvo Työntekijän eläkevakuutus

Jokainen lista on oma erillinen kokonaisuutensa ja listan metodit käsittelevät aina sitä listaa, mille metodia kutsutaan. Alla on yhteenveto listan metodeista. Yhteenvedossa oletetaan, että luotava lista sisältää merkkijonotyyppisiä muuttujia.

 • Listalle lisääminen tapahtuu metodilla add, jolle annetaan parametrina lisättävä arvo.
ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();
lista.add("hei maailma!");
 • Listalla olevien alkioiden lukumäärän saa selville parametrittomalla metodilla size, joka palauttaa kokonaisuvun.
ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();
int koko = lista.size();
System.out.println(koko);
 • Listan tietyssä indeksissä oleva arvo haetaan metodilla get, jolle annetaan parametrina indeksi mistä haetaan.
ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();
lista.add("hei maailma!");
String mjono = lista.get(0);
System.out.println(mjono);
 • Listalta poistaminen tapahtuu metodilla remove, jolle annetaan joko poistettava arvo tai poistettavan arvon indeksi.
ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();
// poistetaan merkkijono "hei maailma!"
lista.remove("hei maailma!");
 // poistetaan indeksissä 3 oleva arvo
lista.remove(3);
 • Arvon olemassaolon tarkastaminen tapahtuu totuusarvon palauttavalla metodilla contains, joka saa parametrinaan haettavan arvon.
ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();
boolean oliko = lista.contains("hei maailma!");
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!