Osa 10

Muutamia yleishyödyllisiä tekniikoita

Tutustutaan seuraavaksi muutamaan ohjelmoinnissa varsin näppärään tekniikaan sekä luokkaan.

StringBuilder

Tarkastellaan seuraavaa ohjelmaa.

String luvut = "";
for (int i = 1; i < 5; i++) {
  luvut = luvut + i;
}
System.out.println(luvut);
Esimerkkitulostus

1234

Ohjelma on rakenteeltaan suoraviivainen. Ohjelmassa luodaan merkkijono, joka sisältää luvun 1234. Lopulta merkkijono tulostetaan.

Ohjelma toimii, mutta sen toiminnallisuudessa on pieni käyttäjälle näkymätön ongelma. Kutsu luvut + i luo uuden merkkijonon. Tarkastellaan ohjelmaa riveittän siten, että toistolause on purettu auki.

String luvut = ""; // luodaan uusi merkkijono: ""
int i = 1;
luvut = luvut + i; // luodaan uusi merkkijono: "1"
i++;
luvut = luvut + i; // luodaan uusi merkkijono: "12"
i++;
luvut = luvut + i; // luodaan uusi merkkijono: "123"
i++;
luvut = luvut + i; // luodaan uusi merkkijono: "1234"
i++;

System.out.println(luvut); // tulostetaan merkkijono

Edellisessä esimerkissä luodaan yhteensä viisi merkkijonoa.

Tarkastellaan samaa ohjelmaa siten, että jokaisen luvun jälkeen lisätään rivinvaihto.

String luvut = "";
for (int i = 1; i < 5; i++) {
  luvut = luvut + i + "\n";
}
System.out.println(luvut);
Esimerkkitulostus

1 2 3 4

Kukin +-operaatio luo uuden merkkijonon. Yllä rivillä luvut + i + "\n"; luodaan ensin merkkijono luvut + i, jonka jälkeen luodaan toinen merkkijono, joka yhdistää edellä luotuun merkkijonoon rivinvaihdon. Kirjoitetaan tämäkin auki.

String luvut = ""; // luodaan uusi merkkijono: ""
int i = 1;
// luodaan ensin merkkijono "1" ja sitten merkkijono "1\n"
luvut = luvut + i + "\n";
i++;
// luodaan ensin merkkijono "1\n2" ja sitten merkkijono "1\n2\n"
luvut = luvut + i + "\n"
i++;
// luodaan ensin merkkijono "1\n2\n3" ja sitten merkkijono "1\n2\n3\n"
luvut = luvut + i + "\n"
i++;
// jne
luvut = luvut + i + "\n"
i++;

System.out.println(luvut); // tulostetaan merkkijono

Edellisessä esimerkissä luodaan yhteensä yhdeksän merkkijonoa.

Merkkijonojen luonti — vaikka pienessä mittakaavassa se ei näy — ei ole nopea operaatio. Jokaista merkkijonoa varten varataan muistista tilaa, mihin merkkijono asetetaan. Mikäli merkkijonoa tarvitaan vain osana laajemman merkkijonon rakentamista, toimintaa kannattaa tehostaa.

Javan valmis luokka StringBuilder tarjoaa tavan merkkijonojen yhdistämiseen ilman turhaa merkkijonojen luomista. Uusi StringBuilder-olio luodaan new StringBuilder() -kutsulla, ja olioon lisätään sisältöä append-metodilla, joka on kuormitettu, eli siitä on monta versiota eri tyyppisille muuttujille. Lopulta StringBuilder-oliolta saa merkkijonon metodilla toString.

Alla olevassa esimerkissä luodaan vain yksi merkkijono.

StringBuilder luvut = new StringBuilder();
for (int i = 1; i < 5; i++) {
  luvut.append(i);
}
System.out.println(luvut.toString());

StringBuilderin käyttö on suurien merkkijonojen luomisessa tehokkaampaa kuin merkkijonojen luominen +-operaatiolla.

Säännölliset lausekkeet

Säännöllinen lauseke määrittelee joukon merkkijonoja tiiviissä muodossa. Säännöllisiä lausekkeita käytetään muun muassa merkkijonojen oikeellisuuden tarkistamiseen. Merkkijonojen oikeellisuuden tarkastaminen tapahtuu luomalla säännöllinen lauseke, joka määrittelee merkkijonot, jotka ovat oikein.

Tarkastellaan ongelmaa, jossa täytyy tarkistaa, onko käyttäjän antama opiskelijanumero oikeanmuotoinen. Opiskelijanumero alkaa merkkijonolla "01", jota seuraa 7 numeroa väliltä 0–9.

Opiskelijanumeron oikeellisuuden voisi tarkistaa esimerkiksi käymällä opiskelijanumeroa esittävän merkkijonon läpi merkki merkiltä charAt-metodin avulla. Toinen tapa olisi tarkistaa että ensimmäinen merkki on "0", ja käyttää Integer.valueOf metodikutsua merkkijonon muuntamiseen numeroksi. Tämän jälkeen voisi tarkistaa että Integer.valueOf-metodin palauttama luku on pienempi kuin 20000000.

Oikeellisuuden tarkistus säännöllisten lausekkeiden avulla tapahtuu ensin sopivan säännöllisen lausekkeen määrittelyn. Tämän jälkeen käytetään String-luokan metodia matches, joka tarkistaa vastaako merkkijono parametrina annettua säännöllistä lauseketta. Opiskelijanumeron tapauksessa sopiva säännöllinen lauseke on "01[0-9]{7}", ja käyttäjän syöttämän opiskelijanumeron tarkistaminen käy seuraavasti:

System.out.print("Anna opiskelijanumero: ");
String numero = lukija.nextLine();

if (numero.matches("01[0-9]{7}")) {
  System.out.println("Muoto on oikea.");
} else {
  System.out.println("Muoto ei ole oikea.");
}

Käydään seuraavaksi läpi eniten käytettyjä säännöllisten lausekkeiden merkintöjä.

Vaihtoehtoisuus (pystyviiva)

Pystyviiva tarkoittaa, että säännöllisen lausekkeen osat ovat vaihtoehtoisia. Esimerkiksi lauseke 00|111|0000 määrittelee merkkijonot 00, 111 ja 0000. Metodi matches palauttaa arvon true jos merkkijono vastaa jotain määritellyistä vaihtoehdoista.

String merkkijono = "00";

if (merkkijono.matches("00|111|0000")) {
  System.out.println("Merkkijonosta löytyi joku kolmesta vaihtoehdosta");
} else {
  System.out.println("Merkkijonosta ei löytynyt yhtäkään vaihtoehdoista");
}
Esimerkkitulostus

Merkkijonosta löytyi joku kolmesta vaihtoehdosta

Säännöllinen lauseke 00|111|0000 vaatii että merkkijono on täsmälleen määritellyn muotoinen: se ei määrittele "contains"-toiminnallisuutta.

String merkkijono = "1111";

if (merkkijono.matches("00|111|0000")) {
  System.out.println("Merkkijonosta löytyi joku kolmesta vaihtoehdosta");
} else {
  System.out.println("Merkkijonosta ei löytynyt yhtäkään vaihtoehdoista");
}
Esimerkkitulostus

Merkkijonosta ei löytynyt yhtäkään vaihtoehdoista

Merkkijonon osaan rajattu vaikutus (sulut)

Sulkujen avulla voi määrittää, mihin säännöllisen lausekkeen osaan sulkujen sisällä olevat merkinnät vaikuttavat. Jos haluamme sallia merkkijonot 00000 ja 00001, voimme määritellä ne pystyviivan avulla muodossa 00000|00001. Sulkujen avulla voimme rajoittaa vaihtoehtoisuuden vain osaan merkkijonoa. Lauseke 0000(0|1) määrittelee merkkijonot 00000 ja 00001.

Vastaavasti säännöllinen lauseke auto(|n|a) määrittelee sanan auto yksikön nominatiivin (auto), genetiivin (auton), partitiivin (autoa) ja akkusatiivin (auto tai auton).

System.out.print("Kirjoita joku sanan auto yksikön taivutusmuoto: ");
String sana = lukija.nextLine();

if (sana.matches("auto(|n|a|ssa|sta|on|lla|lta|lle|na|ksi|tta)")) {
  System.out.println("Oikein meni! RRrakastan tätä kieltä!");
} else {
  System.out.println("Taivutusmuoto ei ole oikea.");
}

Toistomerkinnät

Usein halutaan, että merkkijonossa toistuu jokin tietty alimerkkijono. Säännöllisissä lausekkeissa on käytössä seuraavat toistomerkinnät:

 • Merkintä * toisto 0... kertaa, esim:
String merkkijono = "trolololololo";

if (merkkijono.matches("trolo(lo)*")) {
  System.out.println("Muoto on oikea.");
} else {
  System.out.println("Muoto ei ole oikea.");
}
Esimerkkitulostus

Muoto on oikea.

 • Merkintä + toisto 1... kertaa, esim:
String merkkijono = "trolololololo";

if (merkkijono.matches("tro(lo)+")) {
  System.out.println("Muoto on oikea.");
} else {
  System.out.println("Muoto ei ole oikea.");
}
Esimerkkitulostus

Muoto on oikea.

String merkkijono = "nänänänänänänänä Bätmään!";

if (merkkijono.matches("(nä)+ Bätmään!")) {
  System.out.println("Muoto on oikea.");
} else {
  System.out.println("Muoto ei ole oikea.");
}
Esimerkkitulostus

Muoto on oikea.

 • Merkintä ? toisto 0 tai 1 kertaa, esim:
String merkkijono = "You have to accidentally the whole meme";

if (merkkijono.matches("You have to accidentally (delete )?the whole meme")) {
  System.out.println("Muoto on oikea.");
} else {
  System.out.println("Muoto ei ole oikea.");
}
Esimerkkitulostus

Muoto on oikea.

 • Merkintä {a} toisto a kertaa, esim:
String merkkijono = "1010";

if (merkkijono.matches("(10){2}")) {
  System.out.println("Muoto on oikea.");
} else {
  System.out.println("Muoto ei ole oikea.");
}
Esimerkkitulostus

Muoto on oikea.

 • Merkintä {a,b} toisto a ... b kertaa, esim:
String merkkijono = "1";

if (merkkijono.matches("1{2,4}")) {
  System.out.println("Muoto on oikea.");
} else {
  System.out.println("Muoto ei ole oikea.");
}
Esimerkkitulostus

Muoto ei ole oikea.

 • Merkintä {a,} toisto a ... kertaa, esim:
String merkkijono = "11111";

if (merkkijono.matches("1{2,}")) {
  System.out.println("Muoto on oikea.");
} else {
  System.out.println("Muoto ei ole oikea.");
}
Esimerkkitulostus

Muoto on oikea.

Samassa säännöllisessä lausekkeessa voi käyttää myös useampia toistomerkintöjä. Esimerkiksi säännöllinen lauseke 5{3}(1|0)*5{3} määrittelee merkkijonot, jotka alkavat ja loppuvat kolmella vitosella. Välissä saa tulla rajaton määrä ykkösiä ja nollia.

Merkkiryhmät (hakasulut)

Merkkiryhmän avulla voi määritellä lyhyesti joukon merkkejä. Merkit kirjoitetaan hakasulkujen sisään, ja merkkivälin voi määrittää viivan avulla. Esimerkiksi merkintä [145] tarkoittaa samaa kuin (1|4|5) ja merkintä [2-36-9] tarkoittaa samaa kuin (2|3|6|7|8|9). Vastaavasti merkintä [a-c]* määrittelee säännöllisen lausekkeen, joka vaatii että merkkijono sisältää vain merkkejä a, b ja c.

Loading

Nykyään lähes kaikista ohjelmointikielistä löytyy tuki säännöllisille lausekkeille. Säännöllisten lausekkeiden teoriaa tarkastellaan muunmuassa kurssilla Laskennan mallit (TKT-20005). Lisää säännöllisistä lausekkeista löydät esim. googlaamalla hakusanalla regular expressions java.

Lueteltu tyyppi eli Enum

Jos tiedämme muuttujien mahdolliset arvot ennalta, voimme käyttää niiden esittämiseen enum-tyyppistä luokkaa eli lueteltua tyyppiä. Luetellut tyypit ovat oma luokkatyyppinsä rajapinnan ja normaalin luokan lisäksi. Lueteltu tyyppi määritellään avainsanalla enum. Esimerkiksi seuraava Maa-enumluokka määrittelee neljä vakioarvoa: RUUTU, PATA, RISTI ja HERTTA.

public enum Maa {
  RUUTU, PATA, RISTI, HERTTA
}

Yksinkertaisimmassa muodossaan enum luettelee pilkulla erotettuina määrittelemänsä vakioarvot. Lueteltujen tyyppien arvot eli vakiot on yleensä tapana kirjoittaa kokonaan isoin kirjaimin.

Enum luodaan (yleensä) omaan tiedostoon, samaan tapaan kuin luokka tai rajapinta. NetBeansissa Enumin saa luotua valitsemalla projektin kohdalla new/other/java/java enum.

Seuraavassa luokka Kortti jossa maa esitetään enumin avulla:

public class Kortti {

  private int arvo;
  private Maa maa;

  public Kortti(int arvo, Maa maa) {
    this.arvo = arvo;
    this.maa = maa;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return maa + " " + arvo;
  }

  public Maa getMaa() {
    return maa;
  }

  public int getArvo() {
    return arvo;
  }
}

Korttia käytetään seuraavasti:

Kortti eka = new Kortti(10, Maa.HERTTA);

System.out.println(eka);

if (eka.getMaa() == Maa.PATA) {
  System.out.println("on pata");
} else {
  System.out.println("ei ole pata");
}

Tulostuu:

Esimerkkitulostus

HERTTA 10 ei ole pata

Huomaamme, että enumin tunnukset tulostuvat mukavasti! Oraclella on enum-tyyppiin liittyvä sivusto osoitteessa http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/enum.html.

Lueteltujen tyyppien oliomuuttujat

Luetellut tyypit voivat sisältää oliomuuttujia. Oliomuuttujien arvot tulee asettaa luetellun tyypin määrittelevän luokan sisäisessä eli näkyvyysmääreen private omaavassa konstruktorissa. Enum-tyyppisillä luokilla ei saa olla public-konstruktoria.

Seuraavassa lueteltu tyyppi Vari, joka sisältää vakioarvot PUNAINEN, VIHREA ja SININEN. Vakioille on määritelty värikoodin kertova oliomuuttuja:
public enum Vari {
  // konstruktorin parametrit määritellään vakioarvoja lueteltaessa
  PUNAINEN("#FF0000"),
  VIHREA("#00FF00"),
  SININEN("#0000FF");

  private String koodi;    // oliomuuttuja

  private Vari(String koodi) { // konstruktori
    this.koodi = koodi;
  }

  public String getKoodi() {
    return this.koodi;
  }
}

Lueteltua tyyppiä Vari voidaan käyttää esimerkiksi seuraavasti:

System.out.println(Vari.VIHREA.getKoodi());
Esimerkkitulostus
#00FF00

Iteraattori

Tarkastellaan seuraavaa luokkaa Kasi, joka mallintaa tietyssä korttipelissä pelaajan kädessä olevien korttien joukkoa:

public class Kasi {
  private List<Kortti> kortit;

  public Kasi() {
    this.kortit = new ArrayList<>();
  }

  public void lisaa(Kortti kortti) {
    this.kortit.add(kortti);
  }

  public void tulosta() {
    this.kortit.stream().forEach(kortti -> {
      System.out.println(kortti);
    });
  }
}

Luokan metodi tulosta tulostaa jokaisen kädessä olevan kortin.

ArrayList ja muut Collection-rajapinnan toteuttavat "oliosäiliöt" toteuttavat rajapinnan Iterable, ja ne voidaan käydä läpi myös käyttäen iteraattoria, eli olioa, joka on varta vasten tarkoitettu tietyn oliokokoelman läpikäyntiin. Seuraavassa on iteraattoria käyttävä versio korttien tulostamisesta:

public void tulosta() {
  Iterator<Kortti> iteraattori = kortit.iterator();

  while (iteraattori.hasNext()) {
    System.out.println(iteraattori.next());
  }
}

Iteraattori pyydetään kortteja sisältävältä listalta kortit. Iteraattori on ikäänkuin "sormi", joka osoittaa aina tiettyä listan sisällä olevaa olioa, ensin ensimmäistä ja sitten seuraavaa jne... kunnes "sormen" avulla on käyty jokainen olio läpi.

Iteraattori tarjoaa muutaman metodin. Metodilla hasNext() kysytään onko läpikäytäviä olioita vielä jäljellä. Jos on, voidaan iteraattorilta pyytää seuraavana vuorossa oleva olio metodilla next(). Metodi siis palauttaa seuraavana läpikäyntivuorossa olevan olion ja laittaa iteraattorin eli "sormen" osoittamaan seuraavana vuorossa olevaa läpikäytävää olioa.

Iteraattorin next-metodin palauttama olioviite voidaan ottaa toki talteen myös muuttujaan, eli metodi tulosta voitaisiin muotoilla myös seuraavasti.

public void tulosta(){
  Iterator<Kortti> iteraattori = kortit.iterator();

  while (iteraattori.hasNext()) {
    Kortti seuraavanaVuorossa = iteraattori.next();
    System.out.println(seuraavanaVuorossa);
  }
}

Tarkastellaan seuraavaksi yhtä iteraattorin käyttökohdetta. Motivoidaan käyttökohde ensin ongelmallisella lähestymistavalla. Yritämme tehdä virran avulla metodia, joka poistaa käsiteltävästä virrasta ne kortit, joiden arvo on annettua arvoa pienempi.

public class Kasi {
  // ...

  public void poistaHuonommat(int arvo) {
    this.kortit.stream().forEach(kortti -> {
      if (kortti.getArvo() < arvo) {
        kortit.remove(kortti);
      }
    });
  }
}

Metodin suoritus aiheuttaa ongelman.

Esimerkkitulostus

Exception in thread "main" java.util.ConcurrentModificationException at ... Java Result: 1

Virheen syynä on se, että listan läpikäynti forEach-metodilla olettaa, ettei listaa muokata läpikäynnin yhteydessä. Listan muokkaaminen (eli tässä tapauksessa alkion poistaminen) aiheuttaa virheen — voimme ajatella, että komento forEach menee tästä "sekaisin".

Jos listalta halutaan poistaa osa olioista läpikäynnin aikana osa, voi tämän tehdä iteraattoria käyttäen. Iteraattori-olion metodia remove kutsuttaessa listalta poistetaan siististi se alkio jonka iteraattori palautti edellisellä metodin next kutsulla. Toimiva versio metodista seuraavassa:

public class Kasi {
  // ...

  public void poistaHuonommat(int arvo) {
    Iterator<Kortti> iteraattori = kortit.iterator();

    while (iteraattori.hasNext()) {
      if (iteraattori.next().getArvo() < arvo) {
        // poistetaan listalta olio jonka edellinen next-metodin kutsu palautti
        iteraattori.remove();
      }
    }
  }
}
Loading
Loading
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!