Osa 10

Kokoelmien käsittely arvojen virtana

Tutustutaan kokoelmien kuten listojen läpikäyntiin arvojen virtana (stream). Virta on menetelmä tietoa sisältävän kokoelman läpikäyntiin siten, että ohjelmoija määrittelee kullekin arvolle suoritettavan toiminnallisuuden. Indeksistä tai kullakin hetkellä käsiteltävästä muuttujasta ei pidetä kirjaa.

Virran avulla ohjelmoija määrittelee käytännössä tapahtumaketjun, joka suoritetaan jokaiselle tietokokoelman arvolle. Tapahtumaketju voi sisältää joidenkin arvojen pois pudottamisen, arvojen muuntamisen muodosta toiseen, ja vaikkapa arvojen laskemisen. Virta ei muuta alkuperäisen tietokokoelman arvoja, vaan se vain käsittelee niitä — mikäli muunnokset halutaan talteen, tulee ne koota toiseen tietokokoelmaan.

Tutustutaan virran käyttöön konkreettisen esimerkin kautta. Tarkastellaan seuraavaa ongelmaa:

Kirjoita ohjelma, joka lukee käyttäjältä syötteitä ja tulostaa niihin liittyen tilastoja. Kun käyttäjä syöttää merkkijonon "loppu", lukeminen lopetetaan. Muut syötteet ovat lukuja merkkijonomuodossa. Kun syötteiden lukeminen lopetetaan, ohjelma tulostaa kolmella jaollisten positiivisten lukujen lukumäärän sekä kaikkien lukujen keskiarvon.

// alustetaan lukija ja lista, johon syotteet luetaan
Scanner lukija = new Scanner(System.in);
List<String> syotteet = new ArrayList<>();

// luetaan syotteet
while (true) {
  String rivi = lukija.nextLine();
  if (rivi.equals("loppu")) {
    break;
  }

  syotteet.add(rivi);
}

// selvitetään kolmella jaollisten lukumaara
long kolmellaJaollistenLukumaara = syotteet.stream()
  .mapToInt(s -> Integer.valueOf(s))
  .filter(luku -> luku % 3 == 0)
  .count();

// selvitetään keskiarvo
double keskiarvo = syotteet.stream()
  .mapToInt(s -> Integer.valueOf(s))
  .average()
  .getAsDouble();

// tulostetaan tilastot
System.out.println("Kolmella jaollisia: " + kolmellaJaollistenLukumaara);
System.out.println("Lukujen keskiarvo: " + keskiarvo);

Tarkastellaan tarkemmin yllä kuvatun ohjelman osaa, missä luettuja syötteitä käsitellään virtana.

// selvitetään kolmella jaollisten lukumaara
long kolmellaJaollistenLukumaara = syotteet.stream()
  .mapToInt(s -> Integer.valueOf(s))
  .filter(luku -> luku % 3 == 0)
  .count();
Virta luodaan mistä tahansa Collection-rajapinnan toteuttavasta oliosta (esim. ArrayList, HashSet, HashMap, ...) metodilla stream(). Tämän jälkeen merkkijonomuotoiset arvot muunnetaan ("map") kokonaislukumuotoon virran metodilla mapToInt(arvo -> muunnos) — muunto toteutetaan Integer-luokan tarjoamalla valueOf-metodilla, jota olemme käyttäneet aiemminkin. Seuraavaksi rajaamme metodilla filter(arvo -> rajausehto) käsiteltäväksi vain ne luvut, jotka ovat kolmella jaollisia. Lopulta kutsumme virran metodia count(), joka laskee virran alkioiden lukumäärän ja palauttaa sen long-tyyppisenä muuttujana.

Tarkastellaan tämän jälkeen listan alkioiden keskiarvon laskemiseen tarkoitettua ohjelmaa.

// selvitetään keskiarvo
double keskiarvo = syotteet.stream()
  .mapToInt(s -> Integer.valueOf(s))
  .average()
  .getAsDouble();
Keskiarvon laskeminen onnistuu virrasta, jolle on kutsuttu mapToInt-metodia. Kokonaislukuja sisältävällä virralla on metodi average(), joka palauttaa OptionalDouble-tyyppisen olion. Oliolla on metodi getAsDouble(), joka palauttaa listan arvojen keskiarvon double-tyyppisenä muuttujana.

Lyhyt yhteenveto tähän mennessä tutuiksi tulleista virtaan liittyvistä metodeista.

Tarkoitus ja metodi Oletukset
Virran luominen: `stream()` Metodia kutsutaan Collection-rajapinnan toteuttavalle kokoelmalle kuten ArrayList-oliolle. Luotavalle virralle tehdään jotain.
Virran muuntaminen kokonaislukuvirraksi: `mapToInt(arvo -> toinen)` Virta muuntuu kokonaislukuja sisältäväksi virraksi. Merkkijonoja sisältävä muunnos voidaan tehdä esimerkiksi Integer-luokan valueOf-metodin avulla. Kokonaislukuja sisältävälle virralle tehdään jotain.
Arvojen rajaaminen: `filter(arvo -> hyvaksymisehto)` Virrasta rajataan pois ne arvot, jotka eivät täytä hyväksymisehtoa. "Nuolen" oikealla puolella on lauseke, joka palauttaa totuusarvon. Jos totuusarvo on `true`, arvo hyväksytään virtaan. Jos totuusarvo on `false`, arvoa ei hyväksytä virtaan. Rajatuille arvoille tehdään jotain.
Keskiarvon laskeminen: `average()` Palauttaa OptionalDouble-tyyppisen olion, jolla on `double` tyyppisen arvon palauttava metodi `getAsDouble()`. Metodin `average()` kutsuminen onnistuu kokonaislukuja sisältävälle virralle (luominen onnistuu `mapToInt`-metodilla.
Virrassa olevien alkioiden lukumaara: `count()` Palauttaa virrassa olevien alkioiden lukumäärän `long`-tyyppisenä arvona.
Loading
Loading

Lambda-lauseke

Virran arvoja käsitellään virtaan liittyvillä metodeilla. Arvoja käsittelevät metodit saavat parametrinaan funktion, joka kertoo mitä kullekin arvolle tulee tehdä. Funktion toiminnallisuus on metodikohtaista: rajaamiseen käytetylle metodille filter annetaan funktio, joka palauttaa totuusarvoisen muuttujan arvon true tai false, riippuen halutaanko arvo säilyttää virrassa; muuntamiseen käytetylle metodille mapToInt annetaan funktio, joka muuntaa arvon kokonaisluvuksi, jne.

Miksi funktiot kirjoitetaan muodossa luku -> luku > 5?

Kyseinen kirjoitusmuoto, lambda-lauseke, on Javan tarjoama lyhenne ns. anonyymeille metodeille, joilla ei ole "omistajaa" eli ne eivät ole osa luokkaa tai rajapintaa. Funktio sisältää sekä parametrien määrittelyn että funktion rungon. Saman funktion voi kirjoittaa useammalla eri tavalla, kts. alla.

// alkuperäinen
*virta*.filter(luku -> luku > 5).*jatkokäsittely*

// on sama kuin
*virta*.filter((Integer luku) -> {
  if (luku > 5) {
    return true;
  }

  return false;
}).*jatkokäsittely*

Saman voi kirjoittaa myös eksplisiittisesti niin, että ohjelmaan määrittelee staattisen metodin, jota hyödynnetään virralle parametrina annetussa funktiossa.

public class Rajaajat {
  public static boolean vitostaSuurempi(int luku) {
    return luku > 5;
  }
}
// alkuperäinen
*virta*.filter(luku -> luku > 5).*jatkokäsittely*

// on sama kuin
*virta*.filter(luku -> Rajaajat.vitostaSuurempi(luku)).*jatkokäsittely*

Funktion voi antaa myös suoraan parametrina. Alla oleva syntaksi Rajaajat::vitostaSuurempi tarkoittaa "hyödynnä tässä Rajaajat-luokassa olevaa staattista metodia vitostaSuurempi".

// on sama kuin
*virta*.filter(Rajaajat::vitostaSuurempi).*jatkokäsittely*

Virran arvoja käsittelevät funktiot eivät voi muuttaa funktion ulkopuolisten muuttujien arvoja. Kyse on käytännössä staattisten metodien käyttäytymisestä — metodia kutsuttaessa metodin ulkopuolisiin muuttujiin ei pääse käsiksi. Funktioiden tilanteessa funktion ulkopuolisten muuttujien arvoja voi lukea olettaen, että luettavien muuttujien arvot eivät muutu lainkaan ohjelmassa.

Alla oleva ohjelma demonstroi tilannetta, missä funktiossa yritetään hyödyntää funktion ulkopuolista muuttujaa. Tämä ei toimi.

// alustetaan lukija ja lista, johon syotteet luetaan
Scanner lukija = new Scanner(System.in);
List<String> syotteet = new ArrayList<>()

// luetaan syotteet
while (true) {
  String rivi = lukija.nextLine();
  if (rivi.equals("loppu")) {
    break;
  }

  syotteet.add(rivi);
}

int muunnettujaYhteensa = 0;

// selvitetään kolmella jaollisten lukumaara
long kolmellaJaollistenLukumaara = syotteet.stream()
  .mapToInt(s -> {
    // anonyymissä funktiossa ei voi käsitellä (tai tarkemmin muuttaa) funktion
    // ulkopuolella määriteltyä muuttujaa, joten tämä ei toimi
    muunnettujaYhteensa++;
    return Integer.valueOf(s);
  }).filter(luku -> luku % 3 == 0)
  .count();

Virran metodit

Virran metodit voi jakaa karkeasti kahteen eri ryhmään: virran (1) arvojen käsittelyyn tarkoitettuihin välioperaatioihin sekä (2) käsittelyn lopettaviin pääteoperaatiohin. Edellisessä esimerkissä nähdyt metodit filter ja mapToInt ovat välioperaatioita. Välioperaatiot palauttavat arvonaan virran, jonka käsittelyä voi jatkaa — käytännössä välioperaatioita voi olla käytännössä ääretön määrä ketjutettuna peräkkäin (pisteellä eroteltuna). Toisaalta edellisessä esimerkissä nähty metodi average on pääteoperaatio. Pääteoperaatio palauttaa käsiteltävän arvon, joka luodaan esimerkiksi virran arvoista.

Alla olevassa kuvassa on kuvattu virran toimintaa. Lähtötilanteena (1) on lista, jossa on arvoja. Kun listalle kutsutaan stream()-metodia, (2) luodaan virta listan arvoista. Arvoja käsitellään tämän jälkeen yksitellen. Virran arvoja voidaan (3) rajata metodilla filter. Tämä poistaa virrasta ne arvot, jotka ovat rajauksen ulkopuolella. Virran metodilla map voidaan (4) muuntaa virrassa olevia arvoja muodosta toiseen. Metodi collect (5) kerää virrassa olevat arvot arvot sille annettuun kokoelmaan, esim. listalle.

Yllä tekstuaalisesti kuvattu virran toiminta kuvana.

 

Alla vielä yllä olevan kuvan kuvaama esimerkki ohjelmakoodina. Esimerkissä virrasta luodaan uusi ArrayList-lista, johon arvot lisätään. Tämä tapahtuu viimeisellä rivillä .collect(Collectors.toCollection(ArrayList::new));.

List<Integer> lista = new ArrayList<>();
lista.add(3);
lista.add(7);
lista.add(4);
lista.add(2);
lista.add(6);

ArrayList<Integer> luvut = lista.stream()
  .filter(luku -> luku > 5)
  .map(luku -> luku * 2)
  .collect(Collectors.toCollection(ArrayList::new));
Loading

Pääteoperaatiot

Tarkastellaan tässä neljää pääteoperaatiota: listan arvojen lukumäärän selvittämistä count-metodin avulla, listan arvojen läpikäyntiä forEach-metodin avulla sekä listan arvojen keräämistä tietorakenteeseen collect-metodin avulla, sekä listan alkioiden yhdistämistä reduce-metodin avulla.

Metodi count kertoo virran alkioiden lukumäärän long-tyyppisenä muuttujana.

List<Integer> luvut = new ArrayList<>();
luvut.add(3);
luvut.add(2);
luvut.add(17);
luvut.add(6);
luvut.add(8);

System.out.println("Lukuja: " + luvut.stream().count());
Esimerkkitulostus

Lukuja: 5

Metodi forEach kertoo mitä kullekin listan arvolle tulee tehdä ja samalla päättää virran käsittelyn. Alla olevassa esimerkissä luodaan ensin numeroita sisältävä lista, jonka jälkeen tulostetaan vain kahdella jaolliset luvut.

List<Integer> luvut = new ArrayList<>();
luvut.add(3);
luvut.add(2);
luvut.add(17);
luvut.add(6);
luvut.add(8);

luvut.stream()
  .filter(luku -> luku % 2 == 0)
  .forEach(luku -> System.out.println(luku));
Esimerkkitulostus

2 6 8

Virran arvojen kerääminen toiseen kokoelmaan onnistuu metodin collect avulla. Alla olevassa esimerkissä luodaan uusi lista annetun positiivisista arvoista. Metodille collect annetaan parametrina Collectors-luokan avulla luotu olio, johon virran arvot kerätään — esimerkiksi kutsu Collectors.toCollection(ArrayList::new) luo uuden ArrayList-olion, johon arvot kerätään.
List<Integer> luvut = new ArrayList<>();
luvut.add(3);
luvut.add(2);
luvut.add(-17);
luvut.add(-6);
luvut.add(8);

ArrayList<Integer> positiiviset = luvut.stream()
  .filter(luku -> luku > 0)
  .collect(Collectors.toCollection(ArrayList::new));

positiiviset.stream()
  .forEach(luku -> System.out.println(luku));
Esimerkkitulostus

3 2 8

Loading

Metodi reduce on hyödyllinen kun virrassa olevat alkiot halutaan yhdistää jonkinlaiseen toiseen muotoon. Metodin saamat parametrit ovat seuraavaa muotoa: reduce(*alkutila*, (*edellinen*, *olio*) -> *mitä oliolla tehdään*).

Esimerkiksi kokonaislukuja sisältävän listan summan saa laskettua reduce-metodin avulla seuraavasti.

ArrayList<Integer> luvut = new ArrayList<>();
luvut.add(7);
luvut.add(3);
luvut.add(2);
luvut.add(1);

int summa = luvut.stream()
  .reduce(0, (edellinenSumma, luku) -> edellinenSumma + luku);
System.out.println(summa);
Esimerkkitulostus

13

Vastaavasti merkkijonoista koostuvasta listasta saa luotua rivitetyn merkkijonon seuraavasti.

ArrayList<String> sanat = new ArrayList<>();
sanat.add("Eka");
sanat.add("Toka");
sanat.add("Kolmas");
sanat.add("Neljäs");

String yhdistetty = sanat.stream()
  .reduce("", (edellinenMjono, sana) -> edellinenMjono + sana + "\n");
System.out.println(yhdistetty);
Esimerkkitulostus

Eka Toka Kolmas Neljäs

Välioperaatiot

Virran välioperaatiot ovat metodeja, jotka palauttavat arvonaan virran. Koska palautettava arvo on virta, voidaan välioperaatioita kutsua peräkkäin. Tyypillisiä välioperaatioita ovat arvon muuntaminen muodosta toiseen map sekä sen erityistapaus mapToInt eli virran muuntaminen kokonaislukuvirraksi, arvojen rajaaminen filter, uniikkien arvojen tunnistaminen distinct sekä arvojen järjestäminen sorted (mikäli mahdollista).

Tarkastellaan näitä metodeja muutaman ongelman avulla. Oletetaan, että käytössämme on seuraava luokka Henkilo.

public class Henkilo {
  private String etunimi;
  private String sukunimi;
  private int syntymavuosi;

  public Henkilo(String etunimi, String sukunimi, int syntymavuosi) {
    this.etunimi = etunimi;
    this.sukunimi = sukunimi;
    this.syntymavuosi = syntymavuosi;
  }

  public String getEtunimi() {
    return this.etunimi;
  }

  public String getSukunimi() {
    return this.sukunimi;
  }

  public int getSyntymavuosi() {
    return this.syntymavuosi;
  }
}

Ongelma 1: Saat käyttöösi listan henkilöitä. Tulosta ennen vuotta 1970 syntyneiden henkilöiden lukumäärä.

Käytetään filter-metodia henkilöiden rajaamiseen niihin, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 1970. Lasketaan tämän jälkeen henkilöiden lukumäärä metodilla count.

// oletetaan, että käytössämme on lista henkiloita
// ArrayList<Henkilo> henkilot = new ArrayList<>();

long lkm = henkilot.stream()
  .filter(henkilo -> henkilo.getSyntymavuosi() < 1970)
  .count();
System.out.println("Lukumäärä: " + lkm);

Ongelma 2: Saat käyttöösi listan henkilöitä. Kuinka monen henkilön etunimi alkaa kirjaimella "A"?

Käytetään filter-metodia henkilöiden rajaamiseen niihin, joiden etunimi alkaa kirjaimella "A". Lasketaan tämän jälkeen henkilöiden lukumäärä metodilla count.

// oletetaan, että käytössämme on lista henkiloita
// ArrayList<Henkilo> henkilot = new ArrayList<>();

long lkm = henkilot.stream()
  .filter(henkilo -> henkilo.getEtunimi().startsWith("A"))
  .count();
System.out.println("Lukumäärä: " + lkm);

Ongelma 3: Saat käyttöösi listan henkilöitä. Tulosta henkilöiden uniikit etunimet aakkosjärjestyksessä.

Käytetään ensin map-metodia, jonka avulla henkilö-olioita sisältävä virta muunnetaan etunimiä sisältäväksi virraksi. Tämän jälkeen kutsutaan metodia distinct, joka palauttaa virran, jossa on uniikit arvot. Seuraavaksi kutsutaan metodia sorted, joka järjestää merkkijonot. Lopulta kutsutaan metodia forEach, jonka avulla tulostetaan merkkijonot.

// oletetaan, että käytössämme on lista henkiloita
// ArrayList<Henkilo> henkilot = new ArrayList<>();

henkilot.stream()
  .map(henkilo -> henkilo.getEtunimi())
  .distinct()
  .sorted()
  .forEach(nimi -> System.out.println(nimi));

Yllä kuvattu distinct-metodi hyödyntää olioiden equals-metodia yhtäsuuruuden tarkasteluun. Metodi sorted taas osaa järjestää olioita, joilla on tieto siitä, miten olio tulee järjestää — näitä ovat esimerkiksi luvut ja merkkijonot.

Loading
Loading
Loading

Oliot ja virta

Olioiden käsittely virran metodien avulla on luontevaa. Kukin virran metodi, missä käsitellään virran arvoja, mahdollistaa myös arvoihin liittyvän metodin kutsumisen. Tarkastellaan esimerkkiä, missä käytössämme on Kirjoja, joilla on kirjailijoita. Luokat Henkilo ja Kirja on annettu alla.

public class Henkilo {
  private String nimi;
  private int syntymavuosi;

  public Henkilo(String nimi, int syntymavuosi) {
    this.nimi = nimi;
    this.syntymavuosi = syntymavuosi;
  }

  public String getNimi() {
    return this.nimi;
  }

  public int getSyntymavuosi() {
    return this.syntymavuosi;
  }

  public String toString() {
    return this.nimi + " (" + this.syntymavuosi + ")";
  }
}
public class Kirja {
  private Henkilo kirjailija;
  private String nimi;
  private int sivujenLukumaara;

  public Kirja(Henkilo kirjailija, String nimi, int sivuja) {
    this.kirjailija = kirjailija;
    this.nimi = nimi;
    this.sivujenLukumaara = sivuja;
  }

  public Henkilo getKirjailija() {
    return this.kirjailija;
  }

  public String getNimi() {
    return this.nimi;
  }

  public int getSivujenLukumaara() {
    return this.sivujenLukumaara;
  }
}

Oletetaan, että käytössämme on lista kirjoja. Virran metodien avulla esimerkiksi kirjailijoiden syntymävuosien keskiarvon selvittäminen onnistuu luontevasti. Ensin muunnamme kirjoja sisältävän virran henkilöitä sisältäväksi virraksi ja tämän jälkeen muunnamme henkilöitä sisältävän virran syntymävuosia sisältäväksi virraksi. Lopulta pyydämme (kokonaislukuja sisältävältä) virralta keskiarvoa.

// oletetaan, että käytössämme on lista kirjoja
// List<Kirja> kirjat = new ArrayList<>();

double keskiarvo = kirjat.stream()
  .map(kirja -> kirja.getKirjailija())
  .mapToInt(kirjailija -> kirjailija.getSyntymavuosi())
  .average()
  .getAsDouble();

System.out.println("Kirjailijoiden syntymävuosien keskiarvo: " + keskiarvo);

// muunnoksen kirjasta kirjailijan syntymävuoteen pystyisi tekemään myös yhdellä map-kutsulla
// double keskiarvo = kirjat.stream()
//   .mapToInt(kirja -> kirja.getKirjailija().getSyntymavuosi())
//   ...

Vastaavasti kirjojen, joiden nimessä esiintyy sana "Potter", kirjailijoiden nimet saa selville seuraavasti.

// oletetaan, että käytössämme on lista kirjoja
// List<Kirja> kirjat = new ArrayList<>();

kirjat.stream()
  .filter(kirja -> kirja.getNimi().contains("Potter"))
  .map(kirja -> kirja.getKirjailija())
  .forEach(kirjailija -> System.out.println(kirjailija));

Myös monimutkaisempien merkkijonoesitysten rakentaminen on virran avulla mahdollista. Alla olevassa esimerkissä tulostamme "Kirjailijan nimi: Kirja" -parit aakkosjärjestyksessä.

// oletetaan, että käytössämme on lista kirjoja
// ArrayList<Kirja> kirjat = new ArrayList<>();

kirjat.stream()
  .map(kirja -> kirja.getKirjailija().getNimi() + ": " + kirja.getNimi())
  .sorted()
  .forEach(nimi -> System.out.println(nimi));
Loading

Tiedostot ja virta

Virta on myös erittäin näppärä tiedostojen käsittelyssä. Tiedoston lukeminen virtamuotoisena tapahtuu Javan valmiin Files-luokan avulla. Files-luokan metodin lines avulla tiedostosta voidaan luoda syötevirta, jonka avulla tiedoston rivit voidaan käsitellä yksi kerrallaan. Metodi lines saa patametrikseen polun, joka luodaan luokan Paths tarjoamalla metodilla get, jolle annetaan parametrina tiedostopolkua kuvaava merkkijono.

Alla olevassa esimerkissä luetaan tiedoston "tiedosto.txt" kaikki rivit ja lisätään ne listaan.

List<String> rivit = new ArrayList<>();

try {
  Files.lines(Paths.get("tiedosto.txt")).forEach(rivi -> rivit.add(rivi));
} catch (Exception e) {
  System.out.println("Virhe: " + e.getMessage());
}

// tee jotain luetuilla riveillä

Jos tiedosto löytyy ja sen lukeminen onnistuu, tulee ohjelman suorituksen lopussa tiedoston "tiedosto.txt" rivit olemaan listamuuttujassa rivit. Jos taas tiedostoa ei löydy, tai sen lukeminen epäonnistuu, ilmoitetaan tästä virheviestillä. Alla eräs mahdollisuus:

Esimerkkitulostus

Virhe: tiedosto.txt (No such file or directory)

Loading

Virran metodit tekevät määritellyn muotoisten tiedostojen lukemisesta melko suoraviivaista. Tarkastellaan tilannetta, missä tiedosto sisältää henkilöiden tietoja. Kukin henkilö on omalla rivillään, ensin tulee henkilön nimi, sitten puolipiste, sitten henkilön syntymävuosi. Tiedoston muoto on seuraava.

Esimerkkitulostus

Kaarlo Juho Ståhlberg; 1865 Lauri Kristian Relander; 1883 Pehr Evind Svinhufvud; 1861 Kyösti Kallio; 1873 Risto Heikki Ryti; 1889 Carl Gustaf Emil Mannerheim; 1867 Juho Kusti Paasikivi; 1870 Urho Kaleva Kekkonen; 1900 Mauno Henrik Koivisto; 1923 Martti Oiva Kalevi Ahtisaari; 1937 Tarja Kaarina Halonen; 1943 Sauli Väinämö Niinistö; 1948

Oletetaan, että tiedoston nimi on presidentit.txt. Henkilöiden lukeminen onnistuu seuraavasti.

List<Henkilo> presidentit = new ArrayList<>();
try {
  // luetaan tiedosto "presidentit.txt" riveittäin
  Files.lines(Paths.get("presidentit.txt"))
    // pilkotaan rivi osiin ";"-merkin kohdalta
    .map(rivi -> rivi.split(";"))
    // poistetaan ne pilkotut rivit, joissa alle 2 osaa
    // (haluamme että rivillä on aina nimi ja syntymävuosi)
    .filter(palat -> palat.length >= 2)
    // luodaan palojen perusteella henkilöitä
    .map(palat -> new Henkilo(palat[0], Integer.valueOf(palat[1])))
    // ja lisätään henkilöt lopulta listalle
    .forEach(henkilo -> presidentit.add(henkilo));
} catch (Exception e) {
  System.out.println("Virhe: " + e.getMessage());
}

// nyt presidentit ovat listalla henkilöolioina
Loading
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!